Čtvrtá žádost o zastavení řízení


Okresnímu soudu v Olomouci
Spisová značka: 39 Nc 1631/2012
V Praze dne 11. 1. 2013
Věc: návrh na zastavení řízení o způsobilosti k právním úkonům Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12. 1. 1962, bytem Olomouc, Tylova 2

Soudní řízení o způsobilosti k právním úkonům Mgr. Dušana Dvořáka bylo zahájeno pouze na základě faktu, že byl pan Dvořák shledán soudním znalcem MUDr. Bilíkem nepříčetným ve vztahu k vyšetřování údajného trestného činu v roce 2010. Ohledně způsobilosti k právním úkonům pana Dvořáka jmenovaný znalec výslovně uvedl, že „nevidím také žádný odborný důvod k zpochybňování Vaší způsobilosti činit právní úkony“. OS v Olomouci jsme předložili řadu vyjádření lékařů i dalších důvěryhodných, i veřejně činných, osob, z nichž nikdo nezpochybňuje způsobilost pana Dvořáka činit právní úkony. Všechna vyjádření jsou přitom aktuálního data. Při ústním jednání již byla vyslechnuta i manželka pana Dvořáka, která jednoznačně dosvědčila, že pan Dvořák je schopen činit všechny právní úkony a také je činí, i pro ni, pro rodinu, pro řadu dalších osob. Paní Dvořáková i pan Dvořák shodně uvádí, že v žádném případě není v zájmu pana Dvořáka, aby soud nadále jednal a rozhodoval o úpravě jeho způsobilosti k právním úkonům. Naopak jakákoli „úprava způsobilosti k právním úkonům“ by porušila jeho ústavní práva.
Jsme přesvědčeni, že na základě doloženého skutkového stavu není důvod zadávat vypracování znaleckého posudku. Nesouhlasíme s vysvětlením soudu, že z OSŘ vyplývá, že není možné ukončit řízení o způsobilosti k právním úkonům bez předchozího vypracování znaleckého posudku. Odvoláváme se v tomto směru na rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové č.j.: 26Co 393/2008 – 70, který potvrdil dokonce navrácení způsobilosti k právním úkonům bez pořízení znaleckého posudku, když skutkový stav případu byl dostatečně prokázán ostatními důkazy a „znalecký posudek v souzené věci by tedy pouze zbytečně navyšoval náklady řízení a k jinému závěru o skutkovém stavu věci by nevedl“. „Požadavek na provádění důkazu znaleckým posudkem se jeví jako příliš formalistický a zbytečný“. Ani Krajské státní zastupitelství neshledalo důvod podávat proti tomuto rozsudku dovolání, když původně vstoupilo do řízení právě tím, že se odvolalo proti rozsudku okresního soudu z důvodu neprovedení důkazu znaleckým posudkem.
Další řízení ve věci způsobilosti k právním úkonům Mgr. Dušana Dvořáka, včetně vypracování znaleckého posudku, je v rozporu se zásadou hospodárnosti řízení. Představuje tak zbytečné náklady státu.  Pan Dvořák je v důsledku dalších soudních řízení, která jsou s ním vedena, pod značným psychickým tlakem. Jakékoli další neodůvodněné řízení způsobuje panu Dvořákovi kromě materiální újmy také značnou újmu nemateriální, jejichž náhrady by se následně domáhal.
Znovu tedy soud žádáme, aby řízení o způsobilosti k právním úkonům zastavil.


JUDr. Dana Kořínková
Zástupkyně pro řízení