INTERPELACE - MINISTR-VNITRA- MILAN-CHOVANECMinistr vnitra Milan Chovanec (ne)odpovídá na stížnost poslance Martina Novotného ze dne 29.června 2015, proč mu nebylo odpovězeno na tyto otázky podané v květnové interpelaci: 

 
Vážený pane ministře,


1)    Kdy, kým a pod jakým číslem jednacím přijala Česká republika (policie) právně závaznou metodickou normu na měření obsahu THC v cannabis a její kopii mi zašlete. Údajně existuje jakýsi doporučený pracovní postup, jeho kopii s náležitostmi mi zašlete.2)    Policie rovněž odmítá vydat informaci, jakou váhu měly dle zákonné definice dle § 2 zákona o návykových látkách a) celé nadzemní části zkonfiskovaných rostlin  s kvetoucími vrcholíky, b) váhu celé nadzemní části zkonfiskovaných rostlin  s plodonosnými vrcholíky, c) váhu zkonfiskovaných kvetoucích vrcholíků, d) váhu zkonfiskovaných plodonosných vrcholíků. Tyto informace o váze jednotlivých zkonfiskovaných vzorků mi zašlete. Je s podivem, že policie uvedla, že zkonfiskované majetky mají přes normu obsahu THC, policie však nemá informace o váhovém množství zkonfiskovaného majetku, ze kterého se % THC počítají a dle jejího sdělení ani nepoužívá unijní normu k určení neomamného cannabis.3)    Sdělte, na základě jakého ustanovení může policie konfiskovat semena cannabis, když tyto nejsou zakázané a neobsahují zakázané látky.4)    Sdělte, proč byla výzkumnická farma v Ospělově opětovně zkonfiskována i přes 15 žádost o policejní ochranu, když dle § 31, odst. 1 trestního zákoníku nelze společensky prospěšného jednání dosáhnout jinak.5)    Sdělte, zda v době neexistence právní normy měření THC v cannabis a nemožnosti dosáhnout společensky prospěšného jednání opětovně zkonfiskujete v roce 2015 výzkumnickou farmu v Ospělově.Martini Novotný Ministr vnitra Milan Chovanec

Interpelace poslance Martina Novotného

Vážený pane ministře

Dne 22. 7. 2015 jste v interpelaci na mé otázky před šestou konfiskaci výzkumnické farmy manželů Dvořákových v Ospělově dne 3. 9. 2015 při vědomí více než 15 žádostí o policejní ochranu výzkumu Konopí je lék pod č. j. MV -106071-1KM-2015 uvedl, že 

1.    Policie ČR určuje obsah THC v konopí dle metodické normy OSN

2.    Policie ČR nemusí při konfiskacích konopí zvážit, ale jen spočítat

3.    Občané musí při konfiskacích a domovních prohlídkách policii doložit, že vlastní semena konopí s obsahem do 0,3% THC

4.    Pěstovat konopí k výzkumu mohou jen zákonem vymezené subjekty a nelze se tedy dovolávat § 31, odst. 1 trestního zákoníku (přípustné riziko). Odkázal jste na první odmítavé usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011, které se zabývalo první konfiskací výzkumnické farmy v Ospělově dne 18.8.2009. Souhrnně jste pak uvedl, že pěstovat konopí může jen osoba, které byla udělena licence. Uvedl jste, že bez povolení mohou konopí pěstovat a zpracovávat dle §§ 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách občané jen k účelům průmyslovým, technickým nebo zahradnickým, a to s konopím pouze do 0,3 % THC a že pokusnictví jako účel pěstování a zpracování konopí bylo ze zákona v minulosti vyškrtnuto.

5.    Ústavní soud opakovaně judikoval, že pan Dvořák svou nepovolenou činností naplňuje skutkovou podstatu trestných činů.

Nechci Vaše odpovědi v tuto chvíli nechat projednat Sněmovnou, neboť nevyjasňují právní stav a jsou dle mého názoru nevypovídající k otázkám, které jsem Vám položil. Je možné, že došlo k nesprávnému pochopení mé interpelace. Dovolte, proto prosím, abych Vám v rámci interpelace položil otázky jednoznačněji formulované a uvedl je nejprve následujícím komentářem a komentářem k jednotlivých žádostí interpelace.  

Souhrnně: Ústavní soud rozhodl, že se pan Dušan Dvořák dopustil trestné činnosti, resp. že nižší soudy neporušily Listinou základních práv a svobod garantovaná práva, a to dne 13.4.2012 pod č.j. II. ÚS 664/12 v odmítavém usnesení k první konfiskaci dne 18.9. 2009. Další tři odmítavá usnesení č.j. IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a II. ÚS 289/14 pak jen na první odmítavé usnesení odkazovaly. Ústavní soud však své první rozhodnutí č.j. II. ÚS 664/12 napadající závěry usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011 nikdy neodůvodnil, pouze odkázal na usnesení Nejvyššího soudu. Rozhodnutí ÚS pak bylo předmětem 7 stížností Evropskému soudu pro lidská práva v letech 2012 – 2014, kdy byly ESLP stejně jako české justici dokládány lékaři i soudním znalcem způsobená ublížení na zdraví včetně těžkých ublížení na zdraví s následkem smrti, což ani státní zastupitelství, soudy, ani GIBS nesvolila vyšetřit. Rozhodnutí ÚS, resp. nižších soudů, byla také předmětem desítek marných stížností především Olomoučanů a olomouckých nevládních organizací od 18. 5. 2012 ministru spravedlnosti pro porušení zákona. Nejvyšší soud (stejně jako soudy nižší) ve svém rozhodnutí mylně uvedl, že
 
1.    Pan Dvořák neměl povolení k pěstování konopí a k pěstování konopí je nutné mít vždy povolení. Komentář: Již od 20. 5. 2004 mohou občané pěstující konopí dle § 29 zákona o návykových do 100m2/osobu toto konopí pěstovat bez jakéhokoliv povolení, teprve při pěstitební ploše nad 100m2 je nutné konopí pouze ohlásit Celní správě (nikoliv mít povolení). Vždy bylo doloženo, že pan Dvořák pěstuje konopí na ploše do 100m2 a věc oznamuje OČTŘ a žádá spolupráci, policejní ochranu a později i ochranu svědka.

2.    Ustanovení § 5, odst. 5 zákona o návykových látkách dle Nejvyššího soudu sice povoluje, resp. povolovalo výrobu a distribuci konopných produktů bez povolení k účelům pokusnickým a průmyslovým (do 1. 4. 2013 dle novely č. 50/2013 Sb. bez omezení obsahu THC, od 1. 1. 2014 bylo novelou č. 273/2013 Sb. pokusnictví ze zákona vypuštěno), ale zákonodárce slovo pokusnictví takto nemyslel, což dle NS vyplývá z důvodové zprávy k zákonu o návykových látkách a zákazu pěstovat konopí s obsahem nad 0,3% THC dle § 24 zákona o návykových látkách. Komentář: V rozporu s poznatky unijní normy měření obsahu THC v konopí však nebylo NS uvedeno, že genetiky uznaných odrůd konopí vykazují např. v samičím květu nadlimitní obsah  THC. Proto se musí podle normy EU konopí měřit na obsah THC vždy v měsíční době růstu, nikoliv ze sušiny nebo jen dílčí části jedné rostliny, neboť jinak by nebylo možné pěstovat konopí. Navíc absolutní zákaz by dle mého názoru popíral řadu Listinou základních práv a svobod garantovaných práv a ustanovení zákona o zdraví lidu.

3.    K aplikaci § 31, odst. 1 trestního zákoníku. Komentář: K tomuto ustanovení se žádné soudy a OČTŘ nikdy věcně nevyjádřily, nevyvrátily jej apod., přestože policejní prezident již při první žádosti pana Dvořáka o policejní ochranu výzkumu v roce 2009 prostřednictvím ředitele Národní protidrogové centrály panu Dvořákovi vzkázal, že tímto ustanovením vylučujícím trestnost skutku se má Dušan Dvořák hájit, což vždy marně činil. Ostatně právě v odkazu na toto ustanovení nikdy NPC nebo jiná složka policie nezahájila s Dušanem Dvořákem jako ředitelem Edukativní konopné kliniky v Praze trestní řízení. Trestní podnět byl např. podán ministerstvem zdravotnictví v dubnu 2010 v důsledku předání konopných produktů ministryni zdravotnictví dne 4. 12. 2009 při udělení vládní ceny panu Dvořákovi za web www.konopijelek.cz. Kriminalistickým ústavem bylo z darů ministryni zdravotnictví v roce 2010 analyticky doloženo, že odborní pracovnici kliniky zpracovávají pro občany ve výzkumu extrakty konopí s obsahem více než 60% THC. Stejně tak sušená ministryni darovaná herba konopí obsahovala nadlimitní obsah THC. Pracovníci policie a NPC od 28. 9. 2009 opakovaně Edukativní konopnou kliniku v Praze (Bořivojova 90, Praha 3) navštívili, zapsali o tomto zápis, nikdy však majetky kliniky nezkonfiskovali, pokud byl pan Dvořák ředitelem kliniky.

4.    Konopí je prekurzor sloužící k výrobě drog, zákon o návykových látkách není technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES a není tedy nutné položit předběžné otázky Soudnímu dvoru k výkladu práva EU a dále zcela nově Nejvyšší soud v usnesení ke druhé konfiskaci 2.9.2010 dne 20.5.2015  pod č.j. č.j. 11 Tdo 181/2015 uvedl, že policie měří obsah THC dle normy EU. Komentář: Všechny tyto argumenty vyvrátila a) notifikace zákona č. 273/2013 Sb. pod č. 2012/329/CZ (avšak pouze §§ 5, odst. 5 a 8, kterými se pan Dvořák bránil), další argumenty Nejvyššího soudu včetně měření konopí dle OSN či EU a zda je konopí prekurzor zcela vyvrátily soudně znalecké posudky b) Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, c) soudně znalecký posudek excelentního experta doc. RNDr. Ondřeje Lumíra Hanuše, DrSc. a d) soudně znalecké posudky doc. RNDr. Petera Ondry, CSc., přednosty Ústavu soudního lékařství FN v Olomouci. Viz http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/

Vzhledem k výše uvedeným rozporům mi prosím sdělte:

1.    Určovalo u pěstitelů konopí do roku 2012 vzorek konopí k měření na obsah THC ve smyslu § 289 odst. 3 Nařízení vlády č. 455/2009 Sb. v příloze 1. A. 1 platné do novelizace uvedené přílohy nařízením č. 3/2009 Sb.? Do roku 2012 byl vzorek konopí k měření na obsah určen v daném trestním předpisu jako celý objem rostliny včetně kořene, a tedy policie měla ze zákona nejprve zhomogenizovat celý tento objem zvážené rostliny a teprve následně jej měřit. Nebo naopak vzorek konopí k měření určovaly jedna ze tří na obsah THC zcela odlišné zákonné definice konopí dle zákona o návykových látkách v § 2 písmeno d), tzn. a) kvetoucí vrcholík (nejvíce kanabinoidu), b) plodonosný vrcholík (méně kanabinoidu) c) celá nadzemní část rostliny konopí včetně vrcholíku (nejméně kanabinoidu)? Z hlediska subsidiarity trestní represe se domnívám, že v trestním právu platí, že zvláště v pochybnostech je rozhodováno vždy ve prospěch obviněného. Které konkrétní zákonné definice určovaly a určují pro trestní právo vzorek konopí k měření na obsah THC dle jakého konkrétního předpisu od roku 2004 do roku 2015? Policie uvedla (3.4.2015 pod č.j. KRPM-33089-4/ČJ-2015-1400AP, 23.9.2014 pod č.j. KRPM – 120672-3/ČJ-2014-1400AP a  1.12.2014 pod č.j. KRPM – 120672-10/ČJ-2014-1400AP), že zkonfiskované konopí v letech 2009 -2014 nezvážila ani podle jedné z výše uvedených 4 zcela odlišných definic určení vzorku k měření na obsah THC, ani dle normy EU (tzn. že policie nemá informaci kolik vážily 30 cm dlouhé vrcholíky). Současně policie uvedla, že nepovolené omamné konopí, tzv. marihuanu (někdy též OČTŘ uvádí toxikomanický materiál) definovalo Nařízení vlády č. j. 455/2009 Sb., tzn. že do roku 2012 byla pro policii tzv. marihuana celý objem rostliny včetně kořene (viz č.j. KRPM-80260-17/ČJ-2015-1400PI ze dne 16.7.2015) a teprve novelizací daného vládního nařízení od roku 2012 pod č. 3/2012 Sb. je novou definicí vzorku k měření zaveden soulad mezi forenzní praxí a obsah THC se měří pouze z (neidentifikovatelného a nepřezkoumatelného) vzorku konopí „zelené hmoty konopí“ bez semen, větviček, kořene a stonku (tzn. bez cca 90% objemu rostliny, viz posudek znalce Hanuše a váha jednotlivých částí rostliny konopí). Domnívám se, že bylo zákonnou povinností policie do roku 2012 měřit obsah právě ze vzorku definovaného vládním nařízením pro trestní právo, neboť byl do trestního práva od 1. 1. 2010 nově zaveden skutek pěstování konopí, kdy je trestným činem pěstování více než 5 rostlin s obsahem konopí nad 0,3% THC dle přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 455/2009 Sb. a do 5 rostlin jde o přestupek. Dovoluji si v této souvislosti poznamenat, že podzákonná norma k určení definice vzorku konopí na obsah THC uvedená v novelizaci přílohy 1. A. 1 nařízení č. 3/2012 Sb. je svým obsahem nejblíže definici tzv. léčebného konopí (jako samičí květ konopí) dle vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb., resp. 236/2015 Sb., avšak ani jedna z těchto definic není v souladu se zákonnou normou dle zákona o návykových látkách a normou EU a již v prvním trestním řízení bylo doloženo, že pan Dvořák a členové výzkumu pracují i kořenem rostliny (macerace), kvůli jeho terapeutickému efektu doloženém již ve starověku (Plinius).  

2.    Pokud Nejvyšší soud ve výše uvedeném usnesení v roce 2015 ke druhé konfiskaci v Ospělově dne 2. 9. 2010 uvádí, že policie měřila obsah THC v ospělovském konopí dle normy EU, doložila snad někdy policie a pokud ano, doložte prosím na konkrétních důkazech, že policie kdy v Ospělově měřila obsah THC pouze a jen a) v období 20 dnů před nakvetením a do 10 po odkvětu (zahájení tvorby semene), b) z nejméně 60 kusů 30 cm velikých vrcholíků, d) smíchala před homogenizací samčí a samičí rostliny, e) kolik rostlin bylo samčích a kolik samčích, jak určuje norma EU. Obsáhlé odborné vyjádření OKTE Frýdek- Místek č. j. KRPT-5223-1/KT-2012 ze dne 25. 2.2013 ke konfiskacím v Ospělově v letech 2009 -  totiž doložilo, že policie měřila obsah THC v konopí (při průměrně zkonfiskovaných více než 500 rostlinách v letech 2009 - 2015 a tedy stovkách kilogramů zkonfiskovaného konopí) z několika gramů zcela neidentifikovatelného vzorku konopí.

3.    Sdělte kdy, pod jakým č. j. a kým byl vydán policejní postup k určení vzorku konopí k měření na obsah THC a zda se od roku 2004 do roku 2015 nějak změnil a jak a kterým konkrétním zákonným opatřením. Domnívám se, že musí být pro všechny občany a státní orgány zcela přesně určen vzorek k měření např. při zadržení 100 rostlin konopí, když je možné od roku 2004 pěstovat konopí bez hlášení a český zákonný limit obsahu THC v konopí (0,3% THC) je odlišný od unijního limitu, který je přísnější (0,3% THC).  Jak dokládají výše uvedená soudně znalecká vyjádření k určení obsahu THC v konopí, pro zjištění obsahu THC v konopí je naprosto klíčové přesné označení vzorku konopí (vlastní analytické normy EU a OSN se nijak zásadně neliší, což ani nebylo nikdy panem Dvořákem zpochybňováno), jinak jsou výsledky obsahu THC zcela odlišné. Podle zjištění pana Dvořáka mohou být rozdíly mezi obsahem THC měřeném z celého objemu rostliny a měřeném pouze z pár gramů samičího květu u téže rostliny až stonásobně odlišné. Navíc je v posudku znalce Ondřeje Lumíra Hanuše uvedeno s odkazem na zdroje odborné literatury, že tatáž genetika konopí může mít mezi jednotlivými patry rostliny rozdíl až 7% THC a tatáž genetika konopí může mít 26 násobný rozdíl obsahu THC při pěstování na dvou odlišných plochách. Navíc při konfiskacích v Ospělově v roce 2012 a 2014 bylo na EU uznaných odrůdách Finola a Carmagnola prošlých přísnou unijní normou k určení obsahu THC do 0,2% THC doloženo, že policie na tomto konopí naměřila nadlimitní obsah THC. Policie však panu Dvořákovi nikdy nesvolila v této věci uskutečnit vyšetřovací pokus daný trestním řádem, aby se tato zcela zásadní věc určující trestnost skutku věc vyjasnila.

4.    Sdělte, na základě jakého předpisu policie pozná, že se občan dopustil zakázaného jednání s konopím dle § 15 písmeno e), tzn., že občan z konopí izoluje pryskyřice s obsahem THC.  Judikatura nic takového neobsahuje a gestor zákona (MZ ČR) rovněž nemá informaci, jak se dané jednání pozná, stejně tak MZ ČR nemá informaci, která ze tří zcela odlišných definic konopí je závazná.

5.    Sdělte, kdy, pod jakým č. j. a kým byla vydána zákonná přikazující norma, že občané jsou povinni vlastnit a policii doložit pouze a jen semena konopí s obsahem THC do 0,3% THC? Sdělte také, kdo takové certifikáty k semenům konopí s obsahem do 0,3 % THC vydává, neboť certifikáty k semenům konopí jsou vydávány pouze a jen u EU uznalých odrůd s limitem do 0,2% THC, nikoliv do 0,3% THC. Když tyto certifikáty pan Dvořák policii doložil, nebylo mu to nic platné, konopí bylo konfiskacemi znehodnoceno i se semeny.

6.    Sdělte váhu zkonfiskovaných semen konopí v Ospělově v letech 2009 – 2014, a to včetně semen na zkonfiskovaných rostlinách. Policie panu Dvořákovi nejprve při konfiskaci samostatně uskladněných semen (v roce 2014 prvně, v roce 2015 opětovně) sdělila, že mu následně váhu semen sdělí, poté však uvedla, že touto informací nedisponuje. Domnívám se, že když se jedno semeno konopí prodává v ceně i více než 100 Kč, není možné, aby tímto údajem policie nedisponovala.

7.    Doložte konkrétní předpis, na základě kterého bylo možné do roku 2013 realizovat srovnávací výzkum účinků konopí a různých aplikací konopných produktů (při vědomí stonásobně odlišných koncentrací a složení látek v odlišných genetikách konopí), když uvádíte, že výzkum mohou označené instituce činit. Domnívám se, že do 1. 4. 2013 bylo možné léčit se a činit výzkum a naplnit tak práva garantovaná Listinou základních práv a svobod pouze a jen jednáním dle §§ 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách, popř. dovozem konopí, to však do roku 2014 nikdo nedovážel nejen kvůli extrémní ceně, ale i legislativě. Dikce novely č. 50/2013 Sb. od 1. 4. 2013 částečně zpřístupnila výzkum (samičího květu) konopí s obsahem nad 0,3% THC, avšak kvůli dikci §§ 24a) a 24b) zákona o návykových látkách ve spojení s vyhláškami č. 221/2013 Sb., resp. 236/2015 Sb. je aplikace výzkumu znemožněna, neboť MZ ČR dodnes nevydává povolení k výrobě konopných produktů (mastí, tinktur, extraktů a dalších léčebných produktů konopí). Licencovaný pěstitel musí pěstovat konopí pouze a jen na samičí květ k inhalaci/kouření (dodáváno do lékáren v krabičkách zpravidla po 5 gramech), což mj. odporuje odborným poznatkům cíleného transportu léčiva. Jednání MZ však nechci komentovat.

8.    Sdělte prosím konkrétně, jak jinak lze společensky prospěšného jednání definovaného § 31, odst. 1 trestního zákoníku a ochrany práv chráněných (také) trestním zákoníkem v § 28 dosáhnouti jinak, než jak činil a činí pan Dvořák a činí dle mého tisíce občanů, zejména senioři. Terapie konopím skrze lékárnu je nejen cenově naprosto nedostupná (cca 10 – 50 tisíc Kč/měsíčně), pro mnoho občanů nevhodná z hlediska složení povolených genetik a nevhodná z hlediska metody užití konopí. Domnívám se, že pokud byl na straně pana Dvořáka opakovaně doložen společenský prospěch, na straně jednání OČTŘ pouze a jen škody, je aplikace takového ustanovení zcela namístě, nehledě na unijní a českou judikaturu k netrestnosti léčby konopím

Děkuji za Váš čas a zájem

                                               Martin Novotný