ROK 2012: Kdo a proč dal dal podnět zbavit Dušana Dvořáka právní způsobilosti?Od: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
Datum: 28. listopadu 2012 1:16
Předmět: Stížnosti (žaloby?) na nezákonné jednání soudců OS Praha 3
Komu: podatelna@osoud.pha3.justice.cz
Kopie: posta@kauza3.cz, olomouc@ctk.cz, "Redakce, Respekt.cz" <redakce@respekt.cz>, podatelna@ochrance.cz, redakce@czechfreepress.cz, redakce@novinky.cz,
Vážený pan předseda soudu JUDr. Michal Princ, Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 5, 130 05 Praha 3

Věci: stížnosti (žaloby?) na nezákonné jednání soudců OS Praha 3 vůči Dušanu Dvořákovi, MMCA, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Vážený pane předsedo soudu

Podávám tímto 1) stížnost na enormní průtahy řízení vedeného pod sp. zn. 20 C 2/2012, kdy advokátka Dušana Dvořáka podala civilní žalobu na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru s zaměstnavatelem ředitele Edukativní konopné kliniky Dušana Dvořáka - Ateliér ALF,o.s., Bořivojova 90, Praha 3 - v listopadu 2011 a dodnes, to je v listopadu 2012, není nařízeno hlavní líčení a současně Dušana Dvořáka OS Praha velmi poškodil na zákony chráněných právech a navrhl bez jakéhokoliv zákonného oprávnění a odůvodnění Dušana Dvořáka omezit na způsobilosti k právním úkonům!
Advokátka Dušana Dvořáka podala neúspěšnou žádost v řízení 20 C 2/2012, kdy vznesla dotaz OS Praha, jak se OS Praha 3 zákonnými prostředky dostal k zdravotní dokumentaci a posudku soudního znalce na Dušana Dvořáka zpracovaného pro jiný soud a navíc v trestním řízení a žádala odůvodnění, jak si mohl OS Praha 3 ze zákona dovolit navrhnout Dušana Dvořáka omezit první způsobilosti u OS v Prostějově, resp. OS v Olomouci a aktivně tak vstupovat do soudního sporu, navíc nezákonnými prostředky!
Žádost advokátka zaslala na základě informace předsedkyně senátu OS Praha 3 Mgr. Kamily Petrusové ze dne 4.října 2012, kdy předsedkyně senátu advokátce Dušana Dvořáka sdělila, že OS Praha 3 navrhl (viz 20 C 2/2012-84) OS v Prostějově, resp. OS v Olomouci, kde má Dušan Dvořák trvalé bydliště, aby zahájil řízení o omezení způsobilosti Dušana Dvořka k právním úkonům, a to na základě posudku soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka pro OS v Prostějově k trestní kauze Dušana Dvořáka a jeho opakované kriminalizaci za výzkum „Konopí je lék“, kdy je Dušan Dvořk přes protesty vědců, rektorů univerzit, lékařů, primátora města Olomouce i široké odborné a laické veřejnosti od roku2009 celkem 6x obviněn a veškeré konopí z výzkumnické farmy manželů Dvořákových v Ospělově je policií opakovaně na návrh prostějovského státního zastupitelství a se souhlasem soudu zkonfiskováno z výzkumnické farmy v Ospělově včetně mastí, které doložitelně a důkazně zachrní končetiny diabetiků před amputací (přes 10 tisíc amputací ročně!!!). Politiky a státními orgány je Dušanu Dvořákovi a jeho kolegům vyhrožováno milionovými pokutami a kriminálem, i přes každoroční hlášení pěstování konopí státním orgánům, přes vládní cenu Dušana Dvořáka za www.konopijelek.cz a vzdělávání veřejnosti v léčbě konopím a doložení důkazů o zločinech proti lidskosti spáchaných státními orgány již v roce 2008, 4 letech marných žádostí o policejní ochranu a 12 letech marných žádostí o vydání povolení MZ ČR k vědě a výzkumu, kdy povolení MZ ČR stejně jako MZe ČR v rozporu se zákonem pro pěstitele do 100 m2 nevydává (viz znění § 29 ZoNL).
Stížnost Dušana Dvořáka na hrubé porušení zákonů OSN, EU a ČR českými státními orgány a spáchaných zločinech na občanech ve výzkumu „Konopí je lék“ řeší od února 2012 Evropská komise a od října 2012 Soud pro lidská práva ve Štrasburku.  
Předsedkyně senátu Mgr. Kamila Petrusová nepravdivě odpověděla advokátce Dušana Dvořáka, což je 2) stížnost za nevhodné chování soudce, že vše advokátkou žádané je uvedeno ve spisu20 C 2/2012, což nebylo pravdou a ve spisu 20 C 2/2012 není žádné odůvodnění, jak se soud zákonnými cestami zmocnil posudku soudního znalce zpracovaného pro trestní řízení u jiného soudu a jakými zákonnými cestami si jej byl OS Praha 3 oprávněn vyžádat u OS v Prostějově a dokonce činit návrhy zbavit Dušana Dvořáka způsobilosti k prvním úkonům, viz reference na Dušana Dvořáka na http://www.cannabis-research.blogspot.cz/ 
Dušan Dvořák se byl u OS Praha 3 osobně podívat do spisu 20 C 2/2012 a čekalo ho tam velmi nemilé překvapení, možná však realizované dokonce ve spolupráci s žalovanou stranou v civilním sporu 20 C 2/2012, každopádně byl tento posudek znalce určený pouze OS v Prostějově vydán protistraně v civilním sporu (žalovanému zaměstnavateli), přestože je daný posudek lékařským tajemstvím, což je naprosto nepřípustné jednání a porušení zákona.
Proto tímto podává Dušan Dvořák rovněž za 3) stížnost (žalobu?) na neoprávněné a nezákonné jednání ve smyslu § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř. (Ten, kdo podá zjevně bezdůvodný návrh na zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, je povinen nahradit újmy, které vyšetřovanému, jeho zástupci, opatrovníkovi pro řízení a státu řízením vznikly“ - a mj. též  společenským ohrožením podavatele stížnosti (žaloby?)  v budoucnu v důsledku nekontrolovaného zveřejnění a zpřístupnění zákonem chráněného lékařského tajemství - posudku soudního znalce). 
Konkrétně je ve spisu 20 C 2/2012 uvedeno následující doložení nezákonného jednání (nejen) OS Praha 3:
1.    OS Praha 3 nařídil a následně bez jakéhokoliv odůvodnění zrušil soudní projednání sporu dne 2. 10. 2012 a rok po podání žaloby není nařízeno líčení, ale naopak se stalo nsledující:
2.    Dne 31.7. 2012 OS Praha 3 bez jakéhokoliv zákonného oprávnění soudu vložil do spisu 20 C 2/ 2012 na stranu 44 (a navíc bez jakéhokoliv zdůvodnění) vytištěný dokument z internetové stránky uvedený ten den na straně webu navíc pouze krajské – středomoravské olomoucké redakce iDnes pojednávající o údajné právní nezpůsobilosti (nepříčetnosti) žalobce Dušana Dvořáka, kvůli které žalobce (OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černík ) u OS Prostějov (Mgr. Ilona Otrubová) dne 30.7.2011 stáhl obžalobu na žalobce Dušana Dvořáka za úrodu léčivého konopí na výzkumnické farmě v Ospělově v roce 2010.
3.    Dne 31.7. 2012 OS Praha 3 dokonce přímo na daném vytištěném dokumentu iDnes vloženém ve spisu OS Praha 3 vepsal a uvedl číslo spisové značky 2 T 65/2011 vedené u OS Prostějov ve věci stažené žaloby OSZ Prostějov, takže OS Praha 3 opakovaně vyvíjel nezákonnou činnost, která soudu nepříslušela a aktivně si (asi u OS nebo OSZ Prostějov) zjišťoval číslo trestního spisu! Odůvodnění vepsání sp. zn. 2 T 65/2011 na vytištěné stránce iDnes není ve spisu u OS Praha 3 podpořeno žádnými argumenty a podklady či opatřeními.
4.    Dne 1.8.2012 JUDr. Markéta Písaříkova z OS Praha 3 bez jakéhokoliv odůvodnění a zákonného oprávnění žádá (na popud předsedkyně senátu?) písemně OS Prostějov ( viz  20 C 2/ 2012 – 46) o zaslání posudku soudního znalce na žalobce Dušana Dvořáka a současně posudek jakkoliv nezabezpečuje proti zneužití!
5.    Dne 3.8.2012 Mgr. Ilona Otrubová z OS Prostějov rovněž v rozporu se zákonem zasílá posudek soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka na žalobce Dušana Dvořáka na OS Praha 3 (uveden na stranách 49 – 65 spisu 20 C 2/ 2012), což ve vztahu k jednání prostějovské soudkyně řeší KS v Brně.
6.    Ve spisu 20 C 2/ 2012 u OS Praha 3 je na straně 71-72 dokument ze dne 14.8.2012 podepsaný statutní zástupkyní žalobcem žalovaného zaměstnavatele Ateliér ALF,os. Naomi Zamazalovou adresovaný advokátovi majitelů objektu Edukativní konopné kliniky pronajatého Ateliér ALF,os. (Bořivojova 90, Praha 3), ve kterém je doloženo, že po odchodu žalobce Dušana Dvořáka 27.6.2011 na nemocenskou (pracujícího ve funkci ředitele Ateliér ALF, o.s. - ředitele Edukativní konopné kliniky) způsobil Ateliér ALF,os. majitelům objektu škodu téměř půl milionu korun na nezaplaceném nájemném a službách (žalobci a jeho rodině způsobil zaměstnavatel škody mnohonásobně vyšší, dnes je zaměstnavatel z objektu majiteli vystěhován „násilím“ a nemá sídlo a  – přes písemné upozornění žalobce OS Praha 3 dne 18.8.2012 – že ukončil svou činnost vystoupením statutárních zástupců z Ateliér ALF,os., kteří po sobě zanechali několika milionové dluhy, což OS Praha 3 v žalobě žalobce /žalobců vedené pod sp. zn. 18 NC 5655/2011 shledal zákonným jednáním i přes řadu důkazů žalobce, členů jeho rodiny, členů Ateliér ALF,o.s a majitelů objektu Edukativní konopné kliniky v průběhu roku 2012 o nezákonném jednání a škodách způsobených žalovaným Ateliér ALF,os.. Ateliér ALF byl na Bořivojově 90, Praha 3 v pronájmu bez jakékoliv škody od 16.7.2006 do 11.5.2011, kdy byl žalobce Dušan Dvořák ředitelem a současně statutárním zástupcem Edukativní konopné kliniky, resp. zřizovatelů).
7.    Dne 28.8.2012 nahlíží u OS Praha 3 statutní zástupkyně žalovaného zaměstnavatele Ateliér ALF,os. Naomi Zamazalová do spisu 20 C 2/ 2012 a tentýž den ukončuje členství v Ateliéru ALF,o.s. za dozoru právníka, což je ve spisech doloženo tvrzením členky správní rady žalovaného Ateliér ALF,o.s. Blanky Kopřivové. Přesto dne 29. 8.2012 vstupuje Naomi Zamazalová opětovně do spisu bez jakéhokoliv zmocnění a pověření a přestože je posudek soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka lékařským tajemstvím,  na straně 74 předmětného spisu je doklad a razítko Ateliér  ALF,os. o zaplacení 1.780,- Kč za okopírování části spisu včetně celého posudku soudního znalce (na účtence jsou uvedeny všechny okopírované strany), takže naprosto důvěrné lékařské materiály určené pouze pro OS Prostějov nezákonně jednající OS Praha 3 a OS Prostějov zpřístupnil bez jakékoliv kontroly s nakládáním dalším osobám včetně všech z toho vyplývajících rizik a škod!
8.    Dne 4.9.2012 JUDr. Markéta Písaříková z OS Praha 3 (na popud předsedkyně senátu?) dává na základě přečtení posudku určeného pro OS v Prostějově sama jako jakýsi poradce OS Prostějov podnět OS Prostějov k zahájení řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům žalobce Dušana Dvořáka, což je uvedeno na straně 78 předmětného spisu
9.    Dne 12.9.2012 OS Prostějov sděluje OS Praha 3 pod sp. zn. 0NC 1986/2012, že dal z podnětu OS Praha 3 podnět Okresnímu soudu v Olomouci, kde má žalobce Dušan Dvořák trvalé bydliště, k zahájení řízení o omezení právní způsobilosti žalobce. OS Olomouc řízení skutečně zahájil a dosud - i přes doložené reference a protestní vyjádření soudního znalce - nezrušil, ale OS Praha 3 bez udání důvodu zrušil dlouhodobě naplánovaný termín soudního řízení 2.10.2012 v žalobě vedené pod sp. zn. 20 C 2/2012!
10.Dne 4.10. 2012 podává OS Praha 3 pod sp. zn. 20 C 2/2012-84 bez jakéhokoliv odůvodnění a zákonného oprávnění informaci a dotaz advokátce žalobce, zda trvá na žalobě Dušana Dvořáka na zaměstnavatele Ateliér ALF,o.s. , zda vzhledem k „zdravotnímu stavu žalobce, vyplývajícího ze znaleckého posudku z oboru psychiatrie MUDr. Jiřího Bilíka ze dne 1.7.2012“ pro OS v Prostějově, kde advokátka Dušana Dvořáka rovněž zastupuje, a současně advokátce oznamuje, že „byl zdejším soudem dán podnět k zahájení řízení o upravení způsobilosti k právním úkonům žalobce k Okresnímu soudu v Olomouci.“

OS v Olomouci má již nyní ve spisu písemné protesty lékařů včetně výše uvedeného soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka k naprosté nezákonnosti řízení o omezení způsobilosti Dušana Dvořáka k právním úkonům a celá „agenda“ nezákonného jednání (nejen) OS Praha 3 stála Dušana Dvořáka spousty hodin práce a sil a velmi Dušana Dvořáka poškodila na cti, důstojnosti a zákony garantovaných právech!

V Olomouci dne 27.listopadu 2012 děkuje/me předem za sdělení,
a)    jaká opatření v dané věci předseda Obvodního soudu pro Prahu 3 přijal,
b)    jak bude věc dále řešena a
c)     jak se má Dušan Dvořák nejlépe domoci nápravy za škody způsobené nezákonným jednání soudců OS Praha 3 (může např. soud žalovanému zaměstnavateli Ateliér ALF,o.s., který dnes nemá sídlo a odpovědné osoby vystoupily ze společnosti Ateliér Alf,os. a nechaly tuto nevládní organizaci v milionových dluzích, pod sankcí nařídit znehodnocení posudku soudního znalce a případně dát sankci za zveřejnění a okopírování posudku? Může soud dát opatření pod sankcí pro bývalou statutární zástupkyní Naomi Zamazalovou? Jaká konkrétní opatření mj. v této věci soud učiní, aby mne ochránil na zákony garantovaných právech?).

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 0lomouc

PS. zasláno rovněž poštou s podpisem


  
Městský soud v Praze, Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Prostřednictvím
Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 5, 130 05 Praha 3

Sp. zn. 52 St 42/2012 ze dne 27.12.2012

Věc: Odvolání proti rozhodnutí předsedy OS Praha 3 – podklady pro nalézací řízení

Podavatel: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, tr. bydliště v ČR Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc

Skutkové okolnosti a odůvodnění podání:
1.      Dne 28.11.2012 zaslal podavatel k rukám předsedy OS Praha 3 stížnost na průtahy řízení 20 C 2/2012, ve kterém je podavatel žalobcem ve sporu se svým zaměstnavatelem (mezinárodní nevládní odborná organizace realizující výzkum, terapiii a vzdělávání Ateliér ALF,o.s. a partneři) a do dnešního dne není určen termín hlavního líčení. Žaloba k OS Praha 3 byla podána prostřednictvím olomoucké advokátní kanceláře 15.11.2011 a byla bez dalších opatření shledána OS Praha 3 právně přípustnou. Současně podavatel doložil předsedovi soudu důkazy o nevhodném chování soudců Prahy 3, kteří svým níže uvedeným - dle podavatele nezákonným - jednáním (nejen) podavatele velmi poškodili. Podavatel dal předsedovi soudu ke zvážení, zda jednání soudců OS Prahy 3 nenaplnilo znaky pro žalobu ve smyslu § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř.
2.      Dne 3.1.2013 obdržel podavatel rozhodnutí pod sp. zn. 52 St 42/2012 ze dne 27.12.2012, ve kterém předseda OS Praha 3 bez řádného odůvodnění uvedl, že neshledává stížnost (žalobu) důvodnou.  Proti tomuto podává podavatel tento opravný prostředek.  
3.      Předseda OS Praha 3 nevnímá průtahy v řízení v tak citlivé věci jako je nezákonná výpověď zaměstnavatele (nevládní organizace) zaměstnanci z pracovního poměru pro údajně hrubé porušení pracovní kázně dle § 55 jako je uvedeno v žalobě 20 C 2/2012, přestože ani pod 12 měsících od podání žaloby není stanoven termín hlavního líčení a jednání soudců se mu zdá přiměřené vytížení senátu! Podavatel podnětu si dovoluje uvést soudu známý právní fakt, že nezákonné rozhodnutí zaměstnavatele spojené s okamžitým ukončením pracovního poměru pro údajné hrubé porušení pracovní kázně „dle § 55“ má nejen přímé negativní finanční dopady, ale i dopady morální a profesní a je trvale zapsáno v zápočtovém listu zaměstnance předkládaném novému zaměstnavateli, současně pak zcela znemožňuje získání podpory na úřadu práce a má na občany devastující vliv (nejen) v jejich finančním (ne)zajištění, ale i sociálním, profesním a občanském životě. Podavatel podnětu byl společně s dalšími členy rodiny letitým mecenášem žalované nevládní organizace – zaměstnavatele. Viz nominace na cenu Mecenáš roku 2010 určené Nadaci Via http://edicepetlice.blogspot.cz/2011/12/nominace.html Dosavadní nečinnost soudu odůvodňuje předseda soudu tím, že, cituji: „předsedkyně senátu byla v delší pracovní nepřítomnosti.“ Toto odůvodnění je však zcela účelové a nemůže obstát, neboť manželka podavatele podala ve stejném čase (tzn. 15.11.2011) prostřednictvím stejné olomoucké advokátní kanceláře k OS Praha 3 stejnou žalobu na stejného zaměstnavatele za nezákonnou výpověď pro údajně hrubé porušení pracovní kázně „dle § 55“ a danou žalobu pod sp. zn. 20 C 1178/ 2011 řeší stejná předsedkyně senátu, termín hlavního líčení je však již stanoven, a to na 20.ledna 2013! Podavatel vnímá – i ve světle níže uvedené „enormní aktivity“ OS Praha 3 - více než 12 měsíční nečinnost soudu (a naopak níže uvedenou „agilnost“) za nepřiměřeně dlouhou, neboť do dnešního dne není OS Praha 3 stanoven termín hlavního líčení (sp. zn. 20 C 2/2012) a tato věc (nejen) podavatele podnětu velmi poškozuje, jak je výše v bodu 3 uvedeno i v širším kontextu!
4.      Odvolání rovněž a významně směřuje k neodůvodnění stížnosti (žaloby) na nevhodné a nezákonné chování soudců předsedou OS Praha 3. Toto je bez jakéhokoliv řádného odůvodnění s následně doloženým doporučením podavateli (viz Ad 2- 3), že náhradu škody způsobené jednáním OS Praha 3 dle § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř. má podavatel žádat po OS Prostějov, kde však není proti podavateli vedeno žádné řízení o zbavení (omezení) způsobilosti k právním úkonům, je však vedeno u OS v Olomouci a to právě z naprosto nezákonného podnětu OS Praha 3 naplňující dle podavatele znaky jednání dle § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř.
5.      Ve spisu (sp. zn 20 C 2/2012), ani v rozhodnutí předsedy OS Praha 3 (sp. zn. 52 St 42/2012) není žádné zdůvodnění zákonnosti jednání OS Praha 3, čili proč a na základě jakého zákonného oprávnění I.) „brouzdali“ soudci Praha 3 dne 30.7.2011 v pracovní době internetem na stránkách lokálního středomoravského vydání iDnes, kde si stáhli a vytiskli článek pojednávající o údajné právní nezpůsobilosti (nepříčetnosti) podavatele podnětu, kvůli které žalobce (OSZ Prostějov) u OS Prostějov dne 30.7.2011 stáhl obžalobu na podavatele za výzkum "Konopí je lék", resp. druhou policií zkonfiskovanou úrodu léčivého konopí na výzkumnické farmě rodiny podavatele v Ospělově v roce 2010, následně pak opětovně zkonfiskovaného v roce 2011 a 2012 a věc nyní (od roku 2012) řeší Soud pro lidská práva ve Štrasburku a Evropská komise (podavatel je zakladatelem cannabisterapie a vedoucím mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“, reference od rektorů univerzit, vědců a lékařů, vlády apod., viz http://cannabis-research.blogspot.cz/2012/07/cesky.html) dále proč a na základě jakého zákonného oprávnění II.) vyvíjeli soudci Praha 3 dne 30.7.2011 naprosto svévolnou aktivitu a zjišťovali si u OS Prostějov číslo sp. zn. výše uvedeného trestního řízení, dále proč a na základě jakého zákonného oprávnění III.) si soudci Praha 3 dne 1.8.2012 vyžádali lékařský posudek soudního znalce na podavatele u OS Prostějov a neopatřili toto vyžádání posudku vedenému k trestní kauze u jiného soudu řádným zdůvodněním pro civilní řízení u OS Praha 3, tzn. k čemu posudek pro vlastní civilní řízení potřebovali a zda nejednali v zájmu žalované strany, dále proč a na základě jakého zákonného oprávnění IV.) nemuseli soudci OS Praha 3 zabezpečit před zneužitím lékařský posudek obsahující lékařské tajemství (nejen) na podavatele, což se díky jednání soudců OS Praha 3 a nezajištění posudku stalo 14.8.2012, kdy si tento posudek vypracovaný pro OS Prostějov obsahující lékařské tajemství (nejen) podavatele ze spisu 20 C 2/2012 zkopíroval statutární zástupce žalovaného zaměstnavatele, dále proč a na základě jakého zákonného oprávnění V.) nemusí soudci OS Praha 3 konat, když vědí nejen od podavatele a mají čestná prohlášení, že žalovaný zaměstnavatel i díky nečinnosti OS Praha 3 způsobil členům dané nevládní organizace, věřitelům, zaměstnancům, majitelům objektu, dodavatelům apod. mnohamilionové škody a soud Prahy 3 při vědomí vlastních pochybení odmítá aktivně konat, aby chyby svých zaměstnanců napravil a žalovanému zaměstnavateli zakázal tento posudek pod sankcí dále kopírovat a šířit a žádal navrátit jej OS Praha 3, resp. OS Prostějov, pro který byl vypracován k zcela odlišnému soudnímu řízení.
6.      Předseda soudu se k těmto hrubým porušením zákona soudci OS Praha 3 vyjádřil ve sp. zn. 52 St 42/2012 pouze formou právního osvětlení podavateli, že hrubá pochybení a nezákonnost postupu soudců OS Praha 3 může být řešena pouze v tzv. nalézacím (eventuelně odvolacím či dovolacím řízení). Podavatel podnětu nedovede posoudit, zda výše uvedené odvolání zpracoval tak, aby bylo řešeno v nalézacím, nebo pouze odvolacím řízení, nebo obou řízeních současně  a toto dává Městskému soudu k rozhodnutí. 
7.      Podavatel žádá laskavě odvolací soud, aby jeho důkazům přisvědčil a doložil hrubá pochybení a nezákonnost jednání soudců OS Praha 3 a svým rozhodnutím přikázal OS Praha 3:
·        Urychleně stanovit termín hlavního líčení v civilním sporu 20 C 2/2012
·        Urychleně a pod nemalou finanční sankcí zabezpečit předmětný soudně-znalecký lékařský posudek před dalším zneužitím žalovaným zaměstnavatelem, resp. jeho statutárními zástupci, kteří už dnes podle svých výroků nejsou statutární zástupci žalovaného zaměstnavatele a tento žalovaný právní subjekt dnes pravděpodobně ani nemá právně odpovědné osoby ani sídlo, jen milionové dluhy a škody nejen materiální, na což byl OS Praha 3 opakovaně upozorněn (podle OS Praha 3 údajně šlo o zmatečná podání a informace, přestože byla doložena čestnými prohlášeními poškozených občanů a subjektů, čemuž podavatel nakonec přisvědčil a věc řeší (a nejen podavatel) současně trestně právně mj. jako zneužití funkce při správě svěřeného majetku, krádež, podvod, útisk atd. a žalovaný zaměstnavatel je pro škodu cca 500 tisíc Kč „jen“ majitelům objektu „vykázán“ majiteli objektu za asistence policie ze svého sídla a dnes nemá na Bořivojově 90, Praha 3 ani sídlo),
·        Uhradit podavateli náklady za škody, které OS Praha 3 způsobil svým nejednáním (průtahy) a naopak nezákonným jednáním včetně neoprávněného podnětu pro zahájení řízení o omezení způsobilosti podavatele k právním úkonům ve smyslu § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř., které dosud znamenají z hlediska nejmenší škody cca 20 právních úkonů v řízení o omezení právní způsobilosti podavatele u OS v Olomouci díky zneužití posudku soudního znalce a jeho zcela svévolnou interpretaci soudci OS Praha 3 a současně žádné nezabezpečení posudku obsahujícího lékařského tajemství (nejen) podavatele třetím stranám, kterým ze zákona nebyl posudek soudního znalce vůbec určen! Především pak ale výše uvedené jednání OS Praha 3 znamená další omezování zákony, ústavou a úmluvami garantovaných práv podavatele v jeho rodinném, občanském a profesním životě. Celkově žádá podavatel, který je díky jednání státních orgánů od roku 2012 invalidou ve 3 stupni invalididity, nařídit OS Praha 3 uhradil podavateli škodu spojenou s průtahy řízení a ztrátou na cti ve výši 666 tisíc Kč, kterážto náhrada představuje částku ročního hrubého příjmu podavatele před zahájením nezákonného jednání českých státních orgánů v roce 2009 proti podavateli a jeho rodině (cca 500 tis. Kč) + navýšení ohodnocení o rozvoj výzkumu a aplikace a inflaci k roku 2013, navýšení o ztrátu na cti (77 tisíc Kč) a náklady spojené s právní ochranou (12 tisíc Kč). V případě, že je k danému úkonu potřeba doložit soudu daňové přiznání za rok 2008 – 2009, přiznání invalidního důchodu, odmítnutí vedení podavatele v evidenci u úřadu práce pro nadměrnou invaliditu či jiné důkazy, toto mi prosím sdělte.

Přílohy zaslány emailem z adresy dusan.dvorak@konopijelek.cz  na info@msoud.pha.justice.cz  a Spalena@msoud.pha.justice.cz  a podatelna@osoud.pha3.justice.cz, podání zasláno bez příloh s podpisem podavatele poštou. Přílohy obsahují:
1.      Vyjádření – protest lékařů, soudních znalců včetně autora výše uvedeného soudně-znaleckého posudku k jeho zneužití justičními orgány
2.      Vyjádření - protest lékaře, kolegy podavatele ve výzkumu „Konopí je lék“ ke zneužití posudku justičními orgány adresovaný advokátní kanceláři, která v řízení 20 C 2/2012 u OS Praha 3 podavatele zastupuje (analogických odborných vyjádření lékařů má AK k dispozici 7 včetně protestů nevládních organizací, stovek občanů EU a rodiny podavatele)
3.      Vyjádření – protest odborné společnosti a protest profesora Josefa Jařaba, rektora Středoevropské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci ke zneužití posudku justičními orgány a zločinům státních orgánů včetně justice v rozporu s právem OSN, EU i ČR

V Olomouci dne 4. ledna 2013                                                 Dušan Dvořák, v.r.