Městský soudu v PrazeMěstský soud v Praze, Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Věc: Důkazy jednoho z žalobců pro odvolání usnesení vedeného u OS Praha 3 proti žalovanému Ateliér ALF,os. pod sp. zn. 18 NC 5655/2011 a podaného Městskému soudu v Praze dne 2.října 2010 k vyřízení prostřednictvím OS Praha 3
Odůvodnění: V příloze přikládám Městskému soudu důkazy o škodách způsobených OS Praha 3 ze dne 27.listopadu 2012, zejména pak důkazy ve spisu u OS Praha 3 uvedené v příloze v bodu 6 proti žalovanému Ateliér ALF,os., respektive jeho statutárním zástupcům Naomi Zamazalové, Jan Marii Bém a dozorčímu radovi Jaroslavovi Kabilkovi, kteří společnost Atelier ALF,os. díky (ne)jednání OS Praha 3 např. formou předběžného opatření k nezákonným jednáním statutárních zástupců nechali vytunelovat a nechali tak žalované způsobit mnohamilionové škody, viz níže.
Děkuji Vám laskavě za sdělení, jak jste uvedenou stížnost a odvolání podané prostřednictvím OS Praha 3 ve světle v příloze uvedeného vyhodnotili včetně stížnosti na porušování zákona OS Praha 3.
Pokud by uvedenou věc šetřil jiný Městský soud v Praze, resp. jeho pobočka, toto mi prosím sdělte přednostně. Děkuji. 

V Olomouci dne 28.listopadu 2012

S pozdravem

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 0lomouc


Příloha: Vážený pan předseda JUDr. Michal Princ
Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 5, 30 05 Praha 3
Stížnosti (žaloby?) na nezákonné jednání soudců OS Praha 3 vůči Dušanu Dvořákovi, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Vážený pan předseda JUDr. Michal Princ
Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 5, 30 05 Praha 3

Věci: stížnosti (žaloby?) na nezákonné jednání soudců OS Praha 3 vůči Dušanu Dvořákovi, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Vážený pane předsedo soudu

Podávám tímto 1) stížnost na průtahy řízení 20 C 2/2012, kdy advokátka podala civilní žalobu na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru s zaměstnavatelem ředitele Edukativní konopné kliniky Dušana Dvořáka - Ateliér ALF,o.s., Bořivojova 90, Praha 3 - v listopadu 2011 a dodnes, to je v listopadu 2012, není nařízeno hlavní líčení a současně Dušana Dvořáka OS Praha velmi poškodil na zákony chráněných právech a navrhl dokonce bez jakéhokoliv zákonného oprávnění a odůvodnění Dušana Dvořáka omezit na způsobilosti k právním úkonům!

Advokátka Dušana Dvořáka podala neúspěšnou žádost v řízení 20 C 2/2012, kdy vznesla dotaz OS Praha, jak se OS Praha 3 zákonnými prostředky dostal k zdravotní dokumentaci a posudku soudního znalce na Dušana Dvořáka zpracovaného pro jiný soud a navíc v trestním řízení a žádala odůvodnění, jak si mohl OS Praha 3 ze zákona dovolit navrhnout Dušana Dvořáka omezit první způsobilosti u OS v Prostějově, resp. OS v Olomouci a aktivně tak vstupovat do soudního sporu, navíc nezákonnými prostředky!

Žádost advokátka zaslala na základě informace předsedkyně senátu OS Praha 3 Mgr. Kamily Petrusové ze dne 4.října 2012, kdy předsedkyně senátu advokátce Dušana Dvořáka sdělila, že OS Praha 3 navrhl (viz 20 C 2/2012-84) OS v Prostějově, resp. OS v Olomouci, kde má Dušan Dvořák trvalé bydliště, aby zahájil řízení o omezení způsobilosti Dušana Dvořáka k právním úkonům, a to na základě posudku soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka pro OS v Prostějově k trestní kauze Dušana Dvořáka a jeho opakované kriminalizaci za výzkum „Konopí je lék“, kdy je Dušan Dvořák přes protesty vědců, rektorů univerzit, lékařů, primátora města Olomouce i široké odborné a laické veřejnosti od roku2009 celkem 6x obviněn a veškeré konopí z výzkumnické farmy manželů Dvořákových v Ospělově je policií opakovaně na návrh prostějovského státního zastupitelství a se souhlasem soudu zkonfiskováno z výzkumnické farmy v Ospělově a politiky a státními orgány je Dušanu Dvořákovi a jeho kolegům vyhrožováno milionovými pokutami a kriminálem, i přes každoroční hlášení pěstování konopí státním orgánům, přes vládní cenu Dušana Dvořáka za www.konopijelek.cz a vzdělávání veřejnosti v léčbě konopím a doložení důkazů o zločinech proti lidskosti spáchaných státními orgány již v roce 2008, 4 letech marných žádostí o policejní ochranu a 12 letech marných žádostí o vydání povolení MZ ČR k vědě a výzkumu, kdy povolení MZ ČR stejně jako MZe ČR v rozporu se zákonem pro pěstitele do 100 m2 nevydává (viz § 29 ZoNL).

Stížnost Dušana Dvořáka na hrubé porušení zákonů OSN, EU a ČR českými státními orgány a spáchaných zločinech na občanech ve výzkumu „konopí je lék“ řeší od února 2012 Evropská komise a od října 2012 Soud pro lidská práva ve Štrasburku.  

Předsedkyně senátu Mgr. Kamila Petrusová nepravdivě odpověděla advokátce Dušana Dvořáka, což je 2) stížnost za nevhodné chování soudce, že vše advokátkou žádané je uvedeno ve spisu20 C 2/2012, což nebylo pravdou a ve spisu 20 C 2/2012 není žádné odůvodnění, jak se soud zákonnými cestami zmocnil posudku soudního znalce zpracovaného pro trestní řízení u jiného soudu a jakými zákonnými cestami si jej byl OS Praha 3 oprávněn vyžádat u OS v Prostějově a dokonce činit návrhy zbavit Dušana Dvořáka způsobilosti k prvním úkonům, viz reference na: http://www.cannabis-research.blogspot.cz/ 

Dušan Dvořák se byl u OS Praha 3 osobně podívat do spisu 20 C 2/2012 a čekalo ho tam velmi nemilé překvapení, možná však realizované dokonce ve spolupráci s žalovanou stranou v civilním sporu 20 C 2/2012, každopádně byl tento posudek znalce určený pouze OS v Prostějově vydán protistraně v civilním sporu (žalovanému zaměstnavateli), přestože je daný posudek lékařským tajemstvím, což je naprosto nepřípustné jednání a porušení zákona.

Proto tímto podává Dušan Dvořák za 3) stížnost (žalobu?) na neoprávněné a nezákonné jednání ve smyslu § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř. (Ten, kdo podá zjevně bezdůvodný návrh na zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, je povinen nahradit újmy, které vyšetřovanému, jeho zástupci, opatrovníkovi pro řízení a státu řízením vznikly“ - a mj. též  společenským ohrožením podavatele stížnosti (žaloby?)  v budoucnu v důsledku nekontrolovaného zveřejnění a zpřístupnění zákonem chráněného lékařského tajemství - posudku soudního znalce). 

Konkrétně je ve spisu 20 C 2/2012 uvedeno následující doložení nezákonného jednání (nejen) OS Praha 3:
1.    OS Praha 3 nařídil a následně bez jakéhokoliv odůvodnění zrušil soudní projednání sporu dne 2. 10. 2012 rok po podání žaloby není nařízeno líčení, ale naopak:
2.    Dne 31.7. 2012 OS Praha 3 bez jakéhokoliv zákonného oprávnění soudu vložil do spisu 20 C 2/ 2012 na stranu 44 (a navíc bez jakéhokoliv zdůvodnění) vytištěný dokument z internetové stránky uvedený ten den na straně webu navíc pouze krajské – středomoravské olomoucké redakce iDnes pojednávající o údajné právní nezpůsobilosti (nepříčetnosti) žalobce Dušana Dvořáka, kvůli které žalobce (OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černík ) u OS Prostějov (Mgr. Ilona Otrubová) dne 30.7.2011 stáhl obžalobu na žalobce Dušana Dvořáka za úrodu léčivého konopí na výzkumnické farmě v Ospělově v roce 2010.
3.    Dne 31.7. 2012 OS Praha 3 dokonce přímo na daném vytištěném dokumentu iDnes vloženém ve spisu OS Praha 3 vepsal a uvedl číslo spisové značky 2 T 65/2011 vedené u OS Prostějov ve věci stažené žaloby OSZ Prostějov, takže OS Praha 3 opakovaně vyvíjel nezákonnou činnost, která soudu nepříslušela a aktivně si (asi u OS nebo OSZ Prostějov) zjišťoval číslo trestního spisu! Odůvodnění vepsání sp. zn. 2 T 65/2011 na vytištěné stránce iDnes není ve spisu u OS Praha 3 podpořeno žádnými argumenty a podklady či opatřeními.
4.    Dne 1.8.2012 JUDr. Markéta Písaříkova z OS Praha 3 bez jakéhokoliv odůvodnění a zákonného oprávnění žádá (na popud předsedkyně senátu?) písemně OS Prostějov ( viz  20 C 2/ 2012 – 46) o zaslání posudku soudního znalce na žalobce Dušana Dvořáka a současně posudek jakkoliv nezabezpečuje proti zneužití!
5.    Dne 3.8.2012 Mgr. Ilona Otrubová z OS Prostějov rovněž v rozporu se zákonem zasílá posudek soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka na žalobce Dušana Dvořáka na OS Praha 3 (uveden na stranách 49 – 65 spisu 20 C 2/ 2012), což ve vztahu k jednání prostějovské soudkyně řeší KS v Brně.
6.    Ve spisu 20 C 2/ 2012 u OS Praha 3 je na straně 71-72 dokument ze dne 14.8.2012 podepsaný statutní zástupkyní žalobcem žalovaného zaměstnavatele Ateliér ALF,os. Naomi Zamazalovou adresovaný advokátovi majitelů objektu Edukativní konopné kliniky pronajatého Ateliér ALF,os. (Bořivojova 90, Praha 3), ve kterém je doloženo, že po odchodu žalobce 27.6.2011 na nemocenskou (pracujícího ve funkci ředitele Ateliér ALF, o.s. - ředitele Edukativní konopné kliniky) způsobil Ateliér ALF,os. majitelům objektu škodu téměř půl milionu korun na nezaplaceném nájemném a službách (žalobci a jeho rodině způsobil zaměstnavatel škody mnohonásobně vyšší, dnes je zaměstnavatel z objektu majiteli vystěhován „násilím“ a nemá sídlo a údajně – přes upozornění žalobce OS Praha 3 dne 18.8.2012 – ukončil svou činnost vystoupením statutárních zástupců z Ateliér ALF,os., kteří po sobě zanechali několika milionové dluhy, což OS Praha 3 v žalobě žalobce /žalobců vedené pod sp. zn. 18 NC 5655/2011 shledal zákonným jednáním i přes řadu důkazů žalobce, členů jeho rodiny, členů Ateliér ALF,o.s a majitelů objektu Edukativní konopné kliniky v průběhu roku 2012 o nezákonném jednání a škodách způsobených žalovaným Ateliér ALF,os.. Ateliér ALF byl na Bořivojově 90, Praha 3 v pronájmu bez jakékoliv škody od 16.7.2006, resp. po změně zřizovatele „školy“ od 1.5. 2009 do 11.5.2011, kdy byl žalobce Dušan Dvořák ředitelem a statutárním zástupcem Edukativní konopné kliniky, resp. zřizovatelů „kliniky“).
7.    Dne 28.8.2012 nahlíží u OS Praha 3 statutní zástupkyně žalovaného zaměstnavatele Ateliér ALF,os. Naomi Zamazalová do spisu 20 C 2/ 2012 a přestože je posudek soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka lékařským tajemstvím,  na straně 74 předmětného spisu je doklad a razítko Ateliér  ALF,os. o zaplacení 1.780,- Kč za okopírování části spisu včetně celého posudku soudního znalce (na účtence jsou uvedeny všechny okopírované strany), takže naprosto důvěrné lékařské materiály určené pouze pro OS Prostějov nezákonně jednající OS Praha 3 a OS Prostějov zpřístupnil bez jakékoliv kontroly s nakládáním dalším osobám včetně všech z toho vyplývajících rizik a škod!
8.    Dne 4.9.2012 JUDr. Markéta Písaříková z OS Praha 3 (na popud předsedkyně senátu?) dává na základě přečtení posudku určeného pro OS v Prostějově sama jako jakýsi poradce OS Prostějov podnět OS Prostějov k zahájení řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům žalobce Dušana Dvořáka, což je uvedeno na straně 78 předmětného spisu
9.    Dne 12.9.2012 OS Prostějov sděluje OS Praha 3 pod sp. zn. 0NC 1986/2012, že dal z podnětu OS Praha 3 podnět Okresnímu soudu v Olomouci, kde má žalobce Dušan Dvořák trvalé bydliště, k zahájení řízení o omezení právní způsobilosti žalobce. OS Olomouc řízení skutečně zahájil a dosud - i přes doložené reference a protestní vyjádření soudního znalce - nezrušil, ale OS Praha 3 bez udání důvodu zrušil dlouhodobě naplánovaný termín soudního řízení 2.10.2012 v žalobě vedené pod sp. zn. 20 C 2/2012!
10.Dne 4.10. 2012 podává OS Praha 3 pod sp. zn. 20 C 2/2012-84 bez jakéhokoliv odůvodnění a zákonného oprávnění informaci a dotaz advokátce žalobce, zda trvá na žalobě Dušana Dvořáka na zaměstnavatele Ateliér ALF,o.s. , zda vzhledem k „zdravotnímu stavu žalobce, vyplývajícího ze znaleckého posudku z oboru psychiatrie MUDr. Jiřího Bilíka ze dne 1.7.2012“ pro OS v Prostějově, kde advokátka Dušana Dvořáka rovněž zastupuje, a současně advokátce oznamuje, že „byl zdejším soudem dán podnět k zahájení řízení o upravení způsobilosti k právním úkonům žalobce k Okresnímu soudu v Olomouci.“

OS v Olomouci má již nyní ve spisu písemné protesty lékařů včetně výše uvedeného soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka k naprosté nezákonnosti řízení o omezení způsobilosti Dušana Dvořáka k právním úkonům a celá „agenda“ nezákonného jednání (nejen) OS Praha 3 stála Dušana Dvořáka spousty hodin práce a sil a velmi Dušana Dvořáka poškodila na cti, důstojnosti a zákony garantovaných právech!

V Olomouci dne 27.listopadu 2012 děkuji předem za sdělení,
a)    jaká opatření v dané věci předseda soudu přijal,
b)    jak bude věc dále řešena a
c)     jak se má Dušan Dvořák nejlépe domoci nápravy za škody způsobené nezákonným jednání soudců OS Praha 3 (může např. soud žalovanému zaměstnavateli Ateliér ALF,o.s., který dnes nemá sídlo a odpovědné osoby vystoupily ze společnosti Ateliér Alf,os. a nechaly tuto nevládní organizaci v milionových dluzích, pod sankcí nařídit znehodnocení posudku soudního znalce a případně dát sankci za zveřejnění a okopírování posudku? Může soud dát opatření pod sankcí pro bývalou statutární zástupkyní Naomi Zamazalovou? Jaká konkrétní opatření mj. v této věci soud učiní, aby mne ochránil na zákony garantovaných právech?).

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 0lomouc