Městský soud v PrazeMěstský soud v Praze, Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Prostřednictvím

Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 5, 130 05 Praha 3


Sp. zn. 52 St 42/2012 


Věc: Odvolání proti rozhodnutí předsedy OS Praha 3 – podklady pro nalézací řízení 


Podavatel: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, tr. bydliště v ČR Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc


Skutkové okolnosti a odůvodnění podání:

1.      Dne 28.11.2012 zaslal podavatel k rukám předsedy OS Praha 3 stížnost na průtahy řízení 20 C 2/2012, ve kterém je podavatel žalobcem ve sporu se svým zaměstnavatelem (mezinárodní nevládní odborná organizace realizující výzkum, terapii a vzdělávání Ateliér ALF,o.s. a partneři) a do dnešního dne není určen termín hlavního líčení. Žaloba k OS Praha 3 byla podána prostřednictvím olomoucké advokátní kanceláře 15.11.2011 a byla bez dalších opatření shledána OS Praha 3 právně přípustnou. Současně podavatel doložil předsedovi soudu důkazy o nevhodném chování soudců Prahy 3, kteří svým níže uvedeným - dle podavatele nezákonným - jednáním (nejen) podavatele velmi poškodili. Podavatel dal předsedovi soudu ke zvážení, zda jednání soudců OS Prahy 3 nenaplnilo znaky pro žalobu ve smyslu § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř.

2.      Dne 3.1.2012 obdržel podavatel rozhodnutí pod sp. zn. 52 St 42/2012 ze dne 27.12.2012, ve kterém předseda OS Praha 3 bez řádného odůvodnění uvedl, že neshledává stížnost (žalobu) důvodnou.  Proti tomuto podává podavatel tento opravný prostředek.  

3.      Předseda OS Praha 3 nevnímá průtahy v řízení v tak citlivé věci jako je nezákonná výpověď zaměstnavatele (nevládní organizace) zaměstnanci z pracovního poměru pro údajně hrubé porušení pracovní kázně dle § 55 jako je uvedeno v žalobě 20 C 2/2012, přestože ani pod 12 měsících od podání žaloby není stanoven termín hlavního líčení a jednání soudců se mu zdá přiměřené vytížení senátu! Podavatel podnětu si dovoluje uvést soudu známý právní fakt, že nezákonné rozhodnutí zaměstnavatele spojené s okamžitým ukončením pracovního poměru pro údajné hrubé porušení pracovní kázně „dle § 55“ má nejen přímé negativní finanční dopady, ale i dopady morální a profesní a je trvale zapsáno v zápočtovém listu zaměstnance předkládaném novému zaměstnavateli, současně pak zcela znemožňuje získání podpory na úřadu práce a má na občany devastující vliv (nejen) v jejich finančním (ne)zajištění, ale i sociálním, profesním a občanském životě. Podavatel podnětu byl společně s dalšími členy rodiny letitým mecenášem žalované nevládní organizace – zaměstnavatele. Viz nominace na cenu Mecenáš roku 2010 určené Nadaci Via http://edicepetlice.blogspot.cz/2011/12/nominace.html Dosavadní nečinnost soudu odůvodňuje předseda soudu tím, že, cituji: „předsedkyně senátu byla v delší pracovní nepřítomnosti.“ Toto odůvodnění je však zcela účelové a nemůže obstát, neboť manželka podavatele podala ve stejném čase (tzn. 15.11.2011) prostřednictvím stejné olomoucké advokátní kanceláře k OS Praha 3 stejnou žalobu na stejného zaměstnavatele za nezákonnou výpověď pro údajně hrubé porušení pracovní kázně „dle § 55“ a danou žalobu pod sp. zn. 20 C 1178/ 2011 řeší stejná předsedkyně senátu, termín hlavního líčení je však již stanoven, a to na 20.ledna 2013! Podavatel vnímá – i ve světle níže uvedené „enormní aktivity“ OS Praha 3 - více než 12 měsíční nečinnost soudu (a naopak níže uvedenou „agilnost“) za nepřiměřeně dlouhou, neboť do dnešního dne není OS Praha 3 stanoven termín hlavního líčení (sp. zn. 20 C 2/2012) a tato věc (nejen) podavatele podnětu velmi poškozuje, jak je výše v bodu 3 uvedeno i v širším kontextu!

4.      Odvolání rovněž a významně směřuje k neodůvodnění stížnosti (žaloby) na nevhodné a nezákonné chování soudců předsedou OS Praha 3. Toto je bez jakéhokoliv řádného odůvodnění s následně doloženým doporučením podavateli (viz Ad 2- 3), že náhradu škody způsobené jednáním OS Praha 3 dle § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř. má podavatel žádat po OS Prostějov, kde však není proti podavateli vedeno žádné řízení o zbavení (omezení) způsobilosti k právním úkonům, je však vedeno u OS v Olomouci a to právě z naprosto nezákonného podnětu OS Praha 3 naplňující dle podavatele znaky jednání dle § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř.

5.      Ve spisu (sp. zn 20 C 2/2012), ani v rozhodnutí předsedy OS Praha 3 (sp. zn. 52 St 42/2012) není žádné zdůvodnění zákonnosti jednání OS Praha 3, čili proč a na základě jakého zákonného oprávnění I.) „brouzdali“ soudci Praha 3 dne 30.7.2011 v pracovní době internetem na stránkách lokálního středomoravského vydání iDnes, kde si stáhli a vytiskli článek pojednávající o údajné právní nezpůsobilosti (nepříčetnosti) podavatele podnětu, kvůli které žalobce (OSZ Prostějov) u OS Prostějov dne 30.7.2011 stáhl obžalobu na podavatele za výzkum "Konopí je lék", resp. druhou policií zkonfiskovanou úrodu léčivého konopí na výzkumnické farmě rodiny podavatele v Ospělově v roce 2010, následně pak opětovně zkonfiskovaného v roce 2011 a 2012 a věc nyní (od roku 2012) řeší Soud pro lidská práva ve Štrasburku a Evropská komise (podavatel je zakladatelem cannabisterapie a vedoucím mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“, reference od rektorů univerzit, vědců a lékařů, vlády, odborných asociací a odborníků EU apod., viz http://cannabis-research.blogspot.cz/2012/07/cesky.html) dále proč a na základě jakého zákonného oprávnění II.) vyvíjeli soudci Praha 3 dne 30.7.2011 naprosto svévolnou aktivitu a zjišťovali si u OS Prostějov číslo sp. zn. výše uvedeného trestního řízení, dále proč a na základě jakého zákonného oprávnění III.) si soudci Praha 3 dne 1.8.2012 vyžádali lékařský posudek soudního znalce na podavatele u OS Prostějov a neopatřili toto vyžádání posudku vedenému k trestní kauze u jiného soudu řádným zdůvodněním pro civilní řízení u OS Praha 3, tzn. k čemu posudek pro vlastní civilní řízení potřebovali a zda nejednali v zájmu žalované strany, dále proč a na základě jakého zákonného oprávnění IV.) nemuseli soudci OS Praha 3 zabezpečit před zneužitím lékařský posudek obsahující lékařské tajemství (nejen) na podavatele, což se díky jednání soudců OS Praha 3 a nezajištění posudku stalo 14.8.2012, kdy si tento posudek vypracovaný pro OS Prostějov obsahující lékařské tajemství (nejen) podavatele ze spisu 20 C 2/2012 zkopíroval statutární zástupce žalovaného zaměstnavatele, dále proč a na základě jakého zákonného oprávnění V.) nemusí soudci OS Praha 3 konat, když vědí nejen od podavatele a mají čestná prohlášení, že žalovaný zaměstnavatel i díky nečinnosti OS Praha 3 způsobil členům dané nevládní organizace, věřitelům, zaměstnancům, majitelům objektu, dodavatelům apod. mnohamilionové škody a soud Prahy 3 při vědomí vlastních pochybení odmítá aktivně konat, aby chyby svých zaměstnanců napravil a žalovanému zaměstnavateli zakázal tento posudek pod sankcí dále kopírovat a šířit a žádal navrátit jej OS Praha 3, resp. OS Prostějov, pro který byl vypracován k zcela odlišnému soudnímu řízení.

6.      Předseda soudu se k těmto hrubým porušením zákona soudci OS Praha 3 vyjádřil ve sp. zn. 52 St 42/2012 pouze formou právního osvětlení podavateli, že hrubá pochybení a nezákonnost postupu soudců OS Praha 3 může být řešena pouze v tzv. nalézacím (eventuelně odvolacím či dovolacím řízení). Podavatel podnětu nedovede posoudit, zda výše uvedené odvolání zpracoval tak, aby bylo řešeno v nalézacím, nebo pouze odvolacím řízení, nebo obou řízeních současně  a toto dává Městskému soudu k rozhodnutí. 

7.      Podavatel žádá laskavě odvolací soud, aby jeho důkazům přisvědčil a doložil hrubá pochybení a nezákonnost jednání soudců OS Praha 3 a svým rozhodnutím přikázal OS Praha 3:

·        Urychleně stanovit termín hlavního líčení v civilním sporu 20 C 2/2012

·        Urychleně a pod nemalou finanční sankcí zabezpečit předmětný soudně-znalecký lékařský posudek před dalším zneužitím žalovaným zaměstnavatelem, resp. jeho statutárními zástupci, kteří už dnes podle svých výroků nejsou statutární zástupci žalovaného zaměstnavatele a tento žalovaný právní subjekt dnes pravděpodobně ani nemá právně odpovědné osoby ani sídlo, jen milionové dluhy a škody nejen materiální, na což byl OS Praha 3 opakovaně upozorněn (podle OS Praha 3 údajně šlo o zmatečná podání a informace, přestože byla doložena čestnými prohlášeními poškozených občanů a subjektů, čemuž podavatel nakonec přisvědčil a věc řeší (a nejen podavatel) současně trestně právně mj. jako zneužití funkce při správě svěřeného majetku, krádež, podvod, útisk atd. a žalovaný zaměstnavatel je pro škodu cca 500 tisíc Kč „jen“ majitelům objektu „vykázán“ majiteli objektu za asistence policie ze svého sídla a dnes nemá na Bořivojově 90, Praha 3 ani sídlo),

·        Uhradit podavateli náklady za škody, které OS Praha 3 způsobil svým nejednáním (průtahy) a naopak nezákonným jednáním včetně neoprávněného podnětu pro zahájení řízení o omezení způsobilosti podavatele k právním úkonům ve smyslu § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř., které dosud znamenají z hlediska nejmenší škody cca 20 právních úkonů v řízení o omezení právní způsobilosti podavatele u OS v Olomouci díky zneužití posudku soudního znalce a jeho zcela svévolnou interpretaci soudci OS Praha 3 a současně žádné nezabezpečení posudku obsahujícího lékařského tajemství (nejen) podavatele třetím stranám, kterým ze zákona nebyl posudek soudního znalce vůbec určen! Především pak ale výše uvedené jednání OS Praha 3 znamená další omezování zákony, ústavou a úmluvami garantovaných práv podavatele v jeho rodinném, občanském a profesním životě. Celkově žádá podavatel, který je díky jednání státních orgánů od roku 2012 invalidou ve 3 stupni invalididity, nařídit OS Praha 3 uhradil podavateli škodu spojenou s průtahy řízení a ztrátou na cti ve výši 666 tisíc Kč, kterážto náhrada představuje částku ročního hrubého příjmu podavatele před zahájením nezákonného jednání českých státních orgánů v roce 2009 proti podavateli a jeho rodině (cca 500 tis. Kč) + navýšení ohodnocení o rozvoj výzkumu a aplikace a inflaci k roku 2013, navýšení o ztrátu na cti (77 tisíc Kč) a náklady spojené s právní ochranou (12 tisíc Kč). V případě, že je k danému úkonu potřeba doložit soudu daňové přiznání za rok 2008 – 2009, přiznání invalidního důchodu, odmítnutí vedení podavatele v evidenci u úřadu práce pro nadměrnou invaliditu či jiné důkazy, toto mi prosím sdělte.

Přílohy zaslány 4. ledna 2013 pouze emailem, a to z adresy dusan.dvorak@konopijelek.cz  na info@msoud.pha.justice.cz  a Spalena@msoud.pha.justice.cz  a podatelna@osoud.pha3.justice.cz, podání je zasláno poštou bez příloh s podpisem podavatele. Přílohy obsahují:

1.      Vyjádření – protest lékařů, soudních znalců včetně autora výše uvedeného soudně-znaleckého posudku k jeho zneužití justičními orgány

2.      Vyjádření - protest lékaře, kolegy podavatele ve výzkumu „Konopí je lék“ ke zneužití posudku justičními orgány adresovaný advokátní kanceláři, která v řízení 20 C 2/2012 u OS Praha 3 podavatele zastupuje (analogických odborných vyjádření lékařů má AK k dispozici 7 včetně protestů nevládních organizací, stovek občanů EU a rodiny podavatele)

3.      Vyjádření – protest odborné společnosti a protest profesora Josefa Jařaba, rektora Středoevropské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci ke zneužití posudku justičními orgány a zločinům státních orgánů včetně justice v rozporu s právem OSN, EU i ČR 


V Olomouci dne 4. ledna 2013                                         Dušan Dvořák, v.r.