Application No.1332/13, Olomouc, 8 January 2013

Click - Article 39 du Réglement de la Cour                              
       

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Requête no 1332/13
Dvořák c. République tchèque

Requérant:
Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc, Česká republika

Répresentante du requérant lors du procès attaqué: Dana Kořínková, QUIP-Společnost pro změnu, Karlínské nám. 12/59, Praha 8 - Karlín, 186 00, tel.: + 420 221 890 434, email: dana.korinkova@kvalitavpraxi.cz

État contractant:
République tchèque (tribunal d'Olomouc, tř. Svobody 16, 771 38 Olomouc, République tchèque)

Madame, Monsieur,

en réponse à votre lettre du 9. janvier 2013 dans laquelle vous confirmez la réception de la requête du requérant du 8. Janvier 2013 en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et demandez de signaliser avant le 22. Janvier 2013, si le requérant souhaite maintenir cette requête, nous vous prions de prendre note des ce qui suit.

Vu le fait que la requête en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour introduite le 8. Janvier 2013 concerne la future décsision du tribunal d'Olomouc dans l’affaire de privation de capacité juridique du requérant, il ne semble pas possible manque d’epuisement des voies de recours internes de maintenir cette requête.
Ceci ne doit pourtant aucunement signifier que le requérant renonce à sa requête envoyée le 10. Octobre 2012 à la Cour Européenne des droits de l'homme (numero pas encore attribué) et dirigé contre une autre mesure des juridictions tchèques.
Au contraire le requérant expressément maintient cette « première » requête du 10. Octobre 2012.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Faite à Olomouc le 18. Janvier 2013                          Dušan Dvořák, v.r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------Stížnost z 8.ledna 2013 - předběžné opatření 

Článek 39 Jednacího řádu Soudu pro lidská práva - NALÉHAVÉ

Kontaktní osoba:
V češtině: Dominika Kovaříková, advokátka, Horní náměstí 365/7, Olomouc, Česká republika, tel.: +420 603 279 603, e-mail: kovarikova@akkovarikova.cz

Ve francouzštině : Thomas Müller, tel : +420 602 96 22 46

Stěžovatel:
Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962
bytem Tylova 2, Olomouc

Smluvní strana:
Česká republika

Orgán, jež má přijmout napadané rozhodnutí:
Okresní soud v Olomouci, tř. Svobody 16, 771 38 Olomouc, Česká republika
I.
 Předmět stížnost
Stěžovatel žádá Soud pro lidská práva (dále jen „Soud“), aby přijal předběžné opatření směřované proti omezení právní způsobilosti stěžovatele Okresním soudem v Olomouci, ke kterému má dojít již během soudního jednání dne 10. ledna 2012 – viz oznámení o jednání (příloha A).   
Použití naléhavé procedury je oprávněno, neboť omezení právní způsobilosti představuje neodůvodněné porušení čl. 8 Úmluvy, jehož jediným cílem je učinit nemožný výkon práva stěžovatele garantovaného čl. 6 Úmluvy.

II.
 Skutkový stav a právní kvalifikace
Stěžovatel v současné době ještě čelí třem obžalobám za pěstování konopí v letech 2010 až 2012, které poskytoval nemocným. 
Pro sklizeň konopí 2009 již byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody, což je předmětem odlišné stížnosti před tímto Soudem (této stížnosti ještě nebylo uděleno číslo jednací – pro důkazy a podrobnější právní argumentaci týkající uvedeného odsouzení odkazujeme Soud na tuto stížnost). 
V krátkosti lze říci, že během celého procesu týkající se sklizně 2009 nebyla nijak objektivně diskutována a zohledněna námitka stěžovatele, že z hlediska pokroku vědy nelze ignorovat individuální a společenský prospěch léčení určitých nemocí pomocí konopí (cukrovka, ekzémy, Parkinsonova nemoc, rakovina atd.)    
Přesvědčen, že takový kategorický přístup je v rozporu s myšlenkou účty k životu a zdraví lidí předložil stěžovatel - ačkoliv formální - tak velice účinný argument:
Neaplikovatelnost[1] klíčových ustanovení [2] českého zákona o návykových látkách z důvodu neoznámení tohoto zákona[3] dle procedury směrnice 98/34/CE. Z tohoto důvodu nelze na stěžovatele nahlížet z hlediska trestního práva jako na osobu jednající bez povolení k zacházení s návykovými látkami[4] a je třeba stěžovatele zprostit obvinění.
Odmítaje položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU se odpověď českých soudu omezila na to říct, že zákon o návykových látkách těží z výjimky z oznamovací povinnosti[5], neboť se zákon omezuje jen na transpozici závazného práva EU a zejména nařízení.
Ale proč pak Soudní dvůr EU a priori zakazuje transpozici nařízení[6]? A proč zůstaly soudy němý vůči opakovaně požadavku stěžovatele, aby doložily vlastní tvrzení a identifikovaly unijní předpis požadující transpozici po členském státu[7] ?
Protože tvrzení soudů je jednoduše chybné, což nelze již ututlat s ohledem na skutečnost, že v mezidobí Parlament ČR a česká vláda vyvrátily svým vlastním jednání toto tvrzení soudů:
Poslanecká sněmovna přijala novelu zákona o léčivech, jejíž účelem je liberalizace konopí pro léčbu nemocných[8]. Tato skutečnost vyvracuje argument soudů, že unijní normy požadují zákaz pěstování konopí.   
Během legislativní procesu uvedené novely Parlamentní institut (rešeršní a poradní orgán Poslanecké sněmovny) doporučil, aby novela zákona byla oznámena dle směrnice jakožto neharmonizovaná norma – viz příloha B.    
Navíc české ministerstvo zdravotnictví přistoupilo (vůbec poprvé) k notifikaci zákona o návykových látkách dle směrnice 98/34/ES – viz notifikaci v databázi TRIS Evropské komisi pod číslem 2012/329/CZ [9].
Je náhodou, že v takovém kontextu má dojít k zbavení právní způsobilosti stěžovatele Olomouckým soudem – viz příloha A?
Je náhodou, že předtím soud v Prostějově, jež musí dle zákona uzavřít obžaloby za 2010 až 2012, přijal ve věci obžaloby za 2010 žádost státního zastupitelství, dle které nebyl stěžovatel schopen rozpoznat trestnost svého jednání viz příloha C?
Je náhodou, že stejný soud znovu otevřel na základě žádosti státního zastupitelství již uzavřené řízení týkající se sklizně za 2009 a shledá stěžovatele trestně nezodpovědným -viz příloha D?
Je náhodou, že jediný psychiatrický posudek použitý soudy se výlučně opírá o  velice kontroversní[10] umístění stěžovatele v psychiatrickém zařízení v roce 2000 - – viz příloha E? což nesplňuje požadavky Soudu o nutnost specifických důkazů, že stěžovatel není (v současnosti) schopen se sám o sebe postarat nebo že představuje nebezpečí po jiné osoby[11].   
Je běžné, aby jediný soudy vyslechnutý psychiatrický znalec učinil závěr (viz příloha E), že obžalovaný není schopen rozpoznat trestní povahu svého jednání, pokud čtyři jara za sebou (2009 až 2012) úmyslně konopí zasazuje, během léta dohlíží nad růstem proto, aby jej na podzim sklidil a na základě empirických zkušeností aplikoval v různých formách (s omamným účinkem tak i bez) na specifické nemoci?
Je náhodou, že Prostějovský soud se obrací na olomoucký soud jakožto soud trvalého bydliště stěžovatel za účelem zbavení právní způsobilosti, a to nejen trestné ale rovněž občanské -viz příloha F? Je náhodou, že olomoucký soud zahájil řízení o zbavení způsobilosti stěžovatele, aniž by učinil dodatečná ověření, tj. omezuje se na skutkový stav a expertízu poskytnutou Prostějovským soudem? Máme důkazy, pokud ano přiložit?
Ačkoliv plně přísluší Soudu přijmout závěry, které považuje za vhodné, je stěžovatel přesvědčen, že je jisté nebo že přinejmenším skutkový kontext vytváří vážnou a nepřekonatelnou pochybnost, že opatření ohledně zbavení právní způsobilosti (jež je předmětem této stížnost a jež může být přijato již na jednání dne 10. ledna 2013 - viz příloha A) vychází z přinejmenším implicitní dohody mezi Olomouckým a Prostějovským soudem, který nemohouce shledat stěžovatel vinným s ohledem na neoznámení zákona o návykových látkách se snaží se zprostit své úlohy a své odpovědnosti uvedeným způsobem negující veškeré principy právního státu.
Ačkoliv nelze vyloučit, že tento postup soudů je motivován přátelským duchem najít „kompromis“, neboť stěžovatel riskuje za každé další odsouzení jít do vazby, stěžovatel nedisponuje žádnou garancií, že toto je skutečný a jediný motiv soudů a že se soudy budou skutečně omezovat „jen“ na to, aby jej zbavením právní způsobilosti „činili“ netrestným, aniž by přijaly jiná opatření (soudní kuratela, umístění stěžovatele v psychiatrickém zařízení) mající povahu trestu a represe.  
Naopak je škoda, že soudy nepochopily přátelské náznaky učiněné stěžovatelem během procesu týkající se sklizně 2009, dle kterých pouze používání návykových látek pro léčebné účely těží z ochrany práva EU (Soudní dvůr C-136/09 Josemans) a tudíž není třeba se obávat precedentu aplikovatelný na každou jinou kausu týkající se návykových látek.  
Na základě uvedeného stěžovatel dospívá k závěru, že jednou opatření zbavení způsobilosti přijato, toto by představovalo neodůvodněné a vážné porušení čl. 8 Úmluvy, jehož zamyšlená konsekvence má být učinit nemožný výkon práva zaručeného čl. 6 věta první, dle kterého má každá osoba právo, aby oprávněnost jakéhokoli trestního obvinění proti ni byla rozhodnuta nejen příslušným soudem, ale rovněž nestranným způsobem, tj. respektující zásady právního státu.    


[1] Stála jurikatura od rozsudku Soudního dvora ve věci C-194/94 CIA, bod 54.
[2] Ustanovení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, týkající se povolení k zacházení s návykovými látky a zakazující pěstování konopí. 
[3] K oznámní mělo dojít zejména začátkem roku 2009 během změně ustanovení týkající se    povolení k zacházení s návykovými látky, ke které došlo zákone č. 141/2009 Sb., ze dne 28. dubna pozměňující zákon č, 167/1998 Sb., , o návykových látkách.  
[4] Viz rozsudek Soudního dvora ve věci C-20/05 Procédure pénale contre Schwibbert.
[5] Čl. 10 dost. 1 směrncie 98/34/ES.
[6] Rozsudek Soudního dvora ve věci 34/73 Variola.
[7] Rozsudek Soudního dvora ve věci C-289/94 Komise ES proti Itálii, para 36, 43 a 44.
[8] Sněmovní tisk 590/0; http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=590&CT1=0
[9] ec.europa.eu/enterprise/tris rubrika „search by number…“
[10] Toto umístění bylo důsledkem nepodrobení stěžovatele jakožto psychiatra tzv. odborným názorům svých kolegů psychiatrů. Poté co byl umístěn do klece se stěžovatel podílel na legislativním zrušením tohoto nelidského a ponižujícího zacházení.
[11] Rozsudek Soudu ve věci X et Y proti Chorvatsku č. 5193/09.