Zpětvzetí části trestního podnětu ke sp. zn. 5 Nt 120/2014

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

KSZ Olomouc
prostřednictvím
OSZ Olomouc

Na vědomí:

Okresní soud Olomouc
ke sp. zn. 5 Nt 120/2014


Věc: Zpětvzetí části trestního podnětu ke sp. zn. 5 Nt 120/2014

Dne 4.11. 2014 jsme podali trestní podnět, který dne OSZ Olomouc dne 6.11.2014 pod sp. zn. ZN 7007/2014 bez odůvodnění odmítlo projednat, proti čemuž jsme dne 11.11.2014 skrze OSZ podali KSZ v Olomouci žádost o přezkum.

K uvedenému přezkumu se dodnes KSZ v Olomouci nevyjádřilo.

Po konzultacích poškozeného Dušana Dvořáka, MMCA s jeho advokátem  pro řízení sp. zn. 5 Nt 120/2014 JUDr. Richardem Nigrini, PhD. dáváme zpětvzetí částí trestního podnětu týkající se soudců OS v Olomouci.

Trváme však na prošetření trestního podnětu na znalce prof. MUDr. Ladislava Hosáka, kdy bylo jeho jednání vědomě nepravdivé a žádáme neuhrazení faktury za soudně znalecký posudek. Viz níže v příloze.

K bodu 6 trestního podnětu dodáváme aktualitu ze dne 10.prosince 2014 a 1.1.2015, kdy nevládní organizace a petiční výbory žádají veřejnou omluvu vlády a okamžité zastavení páchání zločinů a řešení situace přiměřenou regulací namísto prohibice, viz ocanovaný originál rezoluce s razítky podatelen na http://vlada-cr.blogspot.cz/ 


7.1.2015                                Mgr. Ivan Chalaš, MCA, správní rada


Příloha:

Znalec prof. MUDr. Ladislav Hosák ve svém zdůvodnění nutnosti změnit ambulantní ochrannou léčbu Dušana Dvořáka, MMCA na ústavní (viz strana 26 posudku)  vědomě podvedl soud (chce přijmout odměnu za znalecký posudek přes 5 tisíc Kč za účelový a nepravdivý a zcela vědomě zfalšovaný posudek), dopustil se poškození cizích práv (zdravotní pojišťovny, Dušana Dvořáka, rodiny Dušana Dvořáka, nevládních organizací asociace  Open Royal Academy realizujících výzkum Cannabis is The Cure/Konopí je lék, jehož je Dušan Dvořáka vedoucím  atd.), útisku, falšování lékařské zprávy a hrubých nepravdivých pomluv Dušana Dvořáka, když na straně 25 posudku uvedl, citujme spis:

Otázka soudce Bednáře: Jaký je aktuální stav případně zjištěné duševní poruchy nebo choroby, zda jmenovaný má náhled této choroby a chce se léčit a zda při pobytu na svobodě může být nebezpečný sobě nebo svému okolí a jak?

Odpověď prof. MUDr. Ladislava Hosáka (v závorce je uveden komentář tzv. znalce):

„U Mgr. D. Dvořáka se projevují četné paranoidní a megalomanské bludy, například že

1)               zažívá státní šikanu (objektivně se jedná ze strany státu o zákonné postupy)

Add 1) proti nezákonnému jednání exekutivy a justice a dlouhodobé státní šikaně (nejen) protestují rektoři univerzit, profesoři, docenti, stovky odborníků, občanů, primátor Olomouce a desítky českých a zahraničních nevládních organizací, viz scany originálů na http://podporujeme.blogspot.cz/ neboť:

a)     všechny české soudy od roku 2010 od okresních, přes krajský, nejvyšší až po ústavní soud nezákonně nepovolily položení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU ve věci výkladu evropského práva a povinnosti notifikace výroby Cannabis (viz sp. zn.II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14 na http://nalus.usoud.cz) včetně Okresního soudu v Olomouci (sp. zn. 39 Nc 1631/2012) a Krajského soudu v Olomouci (sp. zn. 70 Co 261/2014, 70 Co262/2014, 70 UL 1/2014) a včetně soudce Bednáře ze sp. zn. 5 Nt 120/2014, což je v hrubém rozporu s mezinárodními závazky ČR (čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie) a 3 nálezy ústavního soudu sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009, II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012, které potvrdily, že nepoložení předběžné otázky SDEU soudem je porušením práva na zákonného soudce a práva na spravedlivý proces. V rozhodnutí UNMZ ČR ze dne 12.9.2014 č.j. 08780/5000/2014 uvedeném kromě spisu rovněž na stránce  http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ je doloženo, že první notifikace technických ustanovení zákona o návykových látkách (ZoNL) byla uskutečněna až po klíčových změnách ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb., a to pouze v notifikaci technických předpisů dle §§ 5, odst. 5 a 8 ZoNL dle povinnosti Směrnice 98/34/ES od vstupu do EU novelizací ZoNL zákonem zapomnění č. 273/2013 Sb. pod č.j. 2012/329/CZ, viz databáze TRIS. Na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ je doloženo, že poradní a rešeršní orgán Parlamentu ČR (Parlamentní institut) v březnu 2012 poslance a senátory při přijímání zákona č. 50/2013 Sb. upozornil pod č. 0590P, že zákon je potřeba notifikovat podle povinnosti Směrnice 98/34/ES. Technický předpis a jiné požadavky na výrobky dle Směrnice 98/34/ES, který nebyl při novelizaci normy po vstupu členské země do EU notifikován dle povinnosti práva EU, je neúčinný - nevymahatelný. Viz rozsudky Soudního dvora EU: č.j. C -194/ 94 a C-390/99. Soudní dvůr EU důsledky porušení notifikace z povinnosti dle Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č.j. C‑267/03 a C-20/05. De iure tedy nebylo možné Dušana Dvořáka odsoudit a zkonfiskovat jeho majetky.

b)     při odsuzujícím rozsudku OS v Prostějově 2 T 104/2010, z něhož při obnově v roce 2013 vzešlo ze zfalšovaného posudku MUDr. Jany Zmekové předmětné ochranné léčení Dušana Dvořáka řešené v sp. zn. 5 Nt 120/2014 si Krajský soud v Brně vymyslel neexistující právní normu měření obsahu THC v Cannabis, odsoudil Dušana Dvořáka, aniž Dušan Dvořák znal text obžaloby, krajský soud vědomě lživě uvedl, že pěstování Cannabis je celosvětově zakázané a ztrátu 90% zkonfiskovaného Cannabis není potřeba řešit, pletl si vědomě jako špatný student prvního ročníku práv režim Nařízení a Směrnic EU a toto nezákonné jednání exekutivně justiční mafie, nebo chcete-li žumpy  následně kryla a jako údajně zákonné jednaní potvrdila další justiční žumpa u nejvyššího soudu (viz sp. zn. 8 Tdo 1231 /2011 na http://www.nsoud.cz/) a ústavního soudu (viz výše) a při dalších konfiskacích Cannabis (vždy se ztrátou 90% zkonfiskovaného majetku) a obžalobách Dušana Dvořáka letech 2010 – 2014 exekutivně justiční žumpa na výše uvedené nezákonné rozhodnutí nejvyššího a ústavního soudu odkazovala, aniž se kdy vyrovnala s právní argumentací Dušana Dvořáka

c)     legalita a legitimita konání Dušana Dvořáka z českého i evropského práva je kromě spisu doložena na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ včetně rozhodnutí přednosty Ústavu soudního lékařství FN V Olomouci ze dne 24.9.2014 o negativních důsledcích neexistence policejní právně závazné metodiky měření obsahu THC v Cannabis, na což Dušan Dvořák poukazuje od roku 2010 a exekutivně justiční žumpa tohoto nezákonného jednání policie vůbec nedbá, protože by pak nemohla legitimizovat rozkradení majetků, na kterém pravděpodobně rovněž participují nejen státní zástupci, ale i soudci. 

d)     Znalec ze spisu například nejen znal 15 žádost o policejní ochranu ze srpna 2014, ale také důkaz obsažený ve spisu ze srpna 2014, že MZ ČR odmítá vydat informace ke třem zcela odlišným definicím Cannabis i přes příkaz ministra zdravotnictví informace , anebo opět ze srpna 2014 opakovanou marnou žádost policii vydat protokoly zkonfiskovaném majetku Edukativní konopné kliniky v Praze v letech 2011/2012!

e)     Jako nejostudnější však lze hodnotit, že TZV. ZNALEC jako tzv. LÉKAŘ věděl na důkazech ze spisu, že jednáním exekutivně justiční žumpy proti Dušanu Dvořákovi byli zabiti (či spíše vědomě zavražděni) a zmrzačení nevinní lidé a Dušan Dvořák a nevládní organizace podílející se na výzkumu mají od roku 2009  celkem 15 marných žádostí o policejní ochranu a ochranu svědků a tyto zločiny ČR byly kromě spisu 2 T 104/2010 a 5 Nt 120/2014 tzv. znalci rovněž doloženy ve stanoviscích lékařů a jsou uvedeny na http://soudniznalec.blogspot.cz/ Jen a pouze konfiskacemi Cannabis z výzkumnické farmy manželů Dvořákových v Ospělově v letech 2009 - 2014 byly u cca 10 tisíc občanů zcela zbytečně amputovány končetiny, tzv. diabetická noha! Viz přenáška Dušana Dvořáka , MMCA a MUDr. Iriny Hubeňákové Diabetes a cannabisterapie na odborné konferenci Cannafest 8.listopadu 2014 v Praze uvedená mezi přednáškami předních odborníků a vědců z celého světa, viz http://www.cannafest.cz/ (odborná konference) a stanovisko MUDr. Hubeňákové pro Evropský soud pro lidská práva ve spisu a na http://sanitasanimae.blogspot.cz dokládající neamputaci končetin po aplikaci Cannabis unguentum, dále  znalci doložené stanovisko soudního znalce v oborou soudní znalectví MUDr. Radka Matlacha uvedené na http://bohempcz.blogspot.cz a rovněž ve obsažené ve spisu 2 T 104/2010 a 5 Nt 120/2014 s dalšímu důkazy o zločinech exekutivně justiční žumpy


2)     MUDr. Bilík, MUDr. Kučerová a MUDr. Zmeková zfalšovali znalecké posudky na Dušana Dvořáka (zfalšování znaleckých posudků nebylo nikdy prokázáno)

Add 2) Přestože tzv. znalec věděl a je ve spisu doloženo, že soudní znalec MUDr. Jiří Bilík, který jako první v roce 2012 před 4 konfiskací výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově posuzoval duševní stav Dušana Dvořáka, napsal, že posudek napsal po dohodě s Dušanem Dvořákem (nebyla pravda), aby uklidnil velice stresovou situaci Dušana Dvořáka (řada obžalob za výzkum Konopí je lék) a následně na konci roku 2013 vědom si způsobených škod zfalšovaným posudkem Dušanu Dvořákovi souhlasil s rediagnostickým pobytem Dušana Dvořáka spojeným se studií cannabisterapie ve Vojenské nemocnici Olomouc po novém roce (avšak na začátku roku 2014 Jiří Bilík zemřel), což MUDr. Musilová potvrdila ústavnímu soudu, viz scan originálu na  http://silvia-musilova.blogspot.cz/  a dále tzv. znalec věděl, že policie a SZ odmítají tzv. znalce šetřit a uvádí, že porušení zákona znalci falešnými zprávami soudu je potřeba řešit – s ohledem na subsidiarity trestní represe – v civilním řízení, přestože fakta jsou doložitelná a jde o závažné trestné činy tzv. znalců s jasnými sazbami dle trestního zákoníku. Jak může být falšování znaleckých posudků doloženo soudem, jak uvádí tzv. znalec, když to policie a státní zastupitelství odebírající od těchto tzv. znalců pravidelně posudky zakáže šetřit a rozhodnutí je z září a října 2014 a nemohlo tedy dojít k civilní žalobě, která teprve bude zejména na MUDr. Janu Zmekovou podána?! Jak mohl mít Dušan Dvořák podle Jany Zmekové vymizelé rozlišovací schopnosti v důsledku schizoafektivní poruchy po dobu od dubna 2008 – září 2009, když v dané době řídil evropské projekty pod auditem, vybudoval Edukativní konopnou kliniku, řídil výzkum a zapojil desítky lékařů a vědců, získal vládní cenu za vzdělávání veřejnosti v léčbě Cannabis dále získal tři zahraniční ceny, vydal knihu atd.

3)     v ČR lžou soudci i policisté, kradení je normou, lež je normou (bez komentáře)

Add 3) Přestože tzv. znalec věděl a znal důkazy uvedené Add1, věděl, že ČR je jednou z nezkorumpovanějších zemí světa řídící se heslem, kdo nekrade, není Čech a mj. rovněž věděl, že ČR je největším evropským producentem marihuany při 90% výdajích na drogovou problematiku na represivní složky (které drogový byznys řídí) a pouze 10% výdajů státu jde na prevenci a léčbu, napsal výše uvedené.

4)     ve škole si děti dělali srandu z jedné dementní učitelky (pokud by uvedená učitelka byla dementní, nemohla by pracovat jako učitelka a pobírala by invalidní důchod)

Add 4) Tzv. znalec vědomě vytrhl sdělení Dušana Dvořáka ze souvislostí, když na otázku tzv. znalce, zda měl někdy dvojku z chování, Dušan Dvořák uvedl, že ano, že mu ji dala jedna dementní komunistická učitelka na gymnáziu, která šikanovala celou školu svými fyzickými tresty a propagandistickými bolševickými žvásty a Dušan Dvořák ji poslal do prdele. Pokud znalec nechápe nadsázku a zkratku, mělo by být zkoumáno, zda je vůbec mentálně způsobilý.

5)     státní zástupci mi rozkradli 90% konopí (tato údajná krádež nebyla soudně prokázána)

Add 5) Přestože tzv. znalec ze spisu věděl, že všechna státní zastupitelství zakázala vyšetřit zločiny policie a ztrátu 90% zkonfiskovaného majetku zadaného vyšetřit policejním prezidiem a soudy toto kriminální jednání SZ a policie rovněž odmítaly ve všech řízeních šetřit, uvedl tzv. znalec výše uvedenou lež, viz důkazy na http://ustavnisoud.blogspot.cz/ (přílohy II/ 9 -15)

6)     dostanu vládu na kolena (megalomanský blud)

Add 6) Jde o naprosto legitimní cíl Open Royal Academy, kdy se vláda musí za své obludné zločiny občanům veřejně omluvit a odškodnit poškozené, viz stanovy Cannabis is The Cure, z.s. http://cannabis-is-the-cure.eu/   

7)     vláda jsou zločinci (žádný zločin současné vlády prokázán nebyl)

Add 7) Jak může být lépe prokázán vědomý zločin vlád ČR od roku 2004 po vstupu do EU, když novelizace ZoNL ve věci výroby Cannabis nikdy nenotifikovala dle povinnosti EU a NENOTIFIKOVANÝM zákonem Cannabis do lékáren č. 50/2013 Sb. zakázala výzkum Cannabis a jednotlivé léčivé modality produktů (spray, mast, čípek atd) a jen velmi bohatí nemocní (pro ostatní občany je Cannabis v lékárně cenově nedostupný!) mohou dle § 24b ZoNL hulit tzv. marihuanu, viz rozhodnutí přednosty Ústavu soudního lékařství FNOL na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/. Jak mohou být lépe doloženy zločiny vlády, když ani od judikátu NS ČR z roku 2008 o netrestnosti cannabisterapie (Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) toto rozhodnutí nerespektovala i přes tisíce prosebných dopisů do parlamentu a premiérovi, viz např. bod 8 na http://edicepetlice.blogspot.cz/ !


8)     policie je servisní organizace barů (policie napomáhá dodržování zákonů a chrání občany před zločinem)

Add 8) Jde o zkreslené a účelové sdělení, kdy Dušan Dvořák tzv. znalci sdělil, že byl v nočních barech opakovaně svědkem jednání policie, která jednala jako servisní organizace barů a pravděpodobně za různé protislužby řešila požadavky personálu barů. Komentář znalce připomíná nejvyšší stupeň vlezdoprdelismu a absolutní ztrátu soudnosti, co policie ve skutečnosti dělá a co je její zákonná povinnost, viz výše. Mj. z šetření protikorupčního chování budoucích policistů vyplynulo, že po letech strávených v policejní škole jsou tito lidé ještě více prokorupčně smýšlející, než před vstupem do policejní školy.

9)     farmaceutické firmy považuji za zločin (žádný zločin farmaceutických firem při výrobě léků prokázán nebyl)

Add 9) Přestože je z veřejných informací doložitelné, že téměř 95% tzv. farmaléčiv by nikdy neprošlo seriozním vědeckým výzkumem, že až 1/3 nemocných umírá právě v důsledku zdravotnické péče, napsal výše uvedenou účelovou lež. Copak nebyly z trhu opakovaně staženy „léky“, které přímo zabíjely, viz např.lék Acomplia zneužívající znalostí  o Cannabis a objevů vědce kanabinoidů Ondřeje Lumíra Hanuše, po kterém lidé v těžké depresi páchali sebevraždy? Copak nejsou tyto obchodní společnosti vyviněny tím, že devastační účinky léčiv – v souladu se zkorumpovanými zákony - popíší v příbalových letácích a tím jsou z obliga a nejsou postižitelní?

10) soudkyně zabila jednu ženu (nic takového prokázáno nebylo)

Add 10) Tzv. znalec měl ve spisu 2 T 104/2010 doloženo svědectví a lékařskou zprávu onkologicky nemocné paní Olgy Novotné, že jí po léčbě Cannabis mizí nádory (v roce 1994 prokázal prof. Guzmán, viz www.cannafest.cz  – odborná konference, přednáška 8.11.2014, že kanabinoidy způsobují apoptózu buněk rakoviny) a daná soudkyně OS v Prostějově soudící všechny obžaloby Dušana Dvořáka za konfiskace výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově Dušana Dvořáka odsoudila a souhlasila s dalšími konfiskacemi Cannabis, což (nejen) paní Olgu Novotnou zabilo! Copak toto není vražda, když navíc ze spisu tzv. znalec znal objednávku na vypěstování Cannabis? Paní Olgu Novotnou můžete vidět ve filmu Konopné pašije na You Tube od cca 30 minuty. Copak nebylo tzv. znalci doloženo, že tuto justiční žumpu odmítají OČTŘ obžalovat?

11) nějak mne soudy potrestat musely (nemusely, kdyby byl nevinný, nikdo by jej netrestal)

Add 11) Tzv. znalec je buď mentálně nezpůsobilý, anebo úplně zkorumpovaný servilní patolízal, který jde justiční mafii na ruku. Copak dodnes nesoudí soudkyně, která v roce 1998 způsobila vraždu politického vězně Pavla Wonky, copak neví nic o korupci na plzeňských právech, copak neví, že největší koncentrace komunistů je na Nejvyšším soudu ČR? Dušan Dvořák na důkazech dokládá zločiny exekutivně justiční žumpy a ustanovení ochranné léčby, namísto odškodnění a omluvy, předjímal. Proto si také zvolil již v březnu 2013 MUDr. Silvii Musilovou, kdy očekával, že si nebude psát do spisu bludy jako MUDr. Věra Táborská, netušil však, že název její ordinace PSYCHTERAPEUTICKA je jen lež a blud.

12) já politiku dělám, měním zákony, kvůli mně se změnilo tolik zákonů (zákony mění Parlament ČR a schvaluje prezident, jde o megalomanický blud)

Add 12) Přestože tzv. znalec ze spisu věděl, že ČR mění zákony v ustanoveních, kterými se Dušan Dvořák hájí, napsal výše uvedenou lež! Nebo si snad znalec myslí, že Dušan Dvořák trpí schizofrenií a rozdělil svou bytost na 200 hlavou saň zvanou Sněmovna?

13) soudci a policisté mi ukradli 90% konopí (žádná taková krádež prokázána nebyla)

Add 13) Tzv. znalec se zřejmě domnívá, že opakováním účelových manipulací dosáhne výraznějšího účinku, viz výše add 5.

14) soudci a policisté kryjí byznys farmaceutických firem (proč by tak činili, nemají s farmaceutickými firmami žádný kontakt)

Add 14) Copak se zločiny farmamafií někdy prošetřovaly, když jsou ochráněny sdělením o devastačních účincích léčiv na přívalových letácích? Neochota a mnohdy především odborná nezpůsobilost policie tyto zločiny šetřit, lze doložit na řadě trestních podnětů členů Open Royal Academy, které byly vždy odmítnuty. Jde o zločiny bílých límečků, nebo to snad znalec nikdy neslyšel, jak přednostové klinik a nemocnic jezdí za peníze farmafirem na výlety do zahraničí i s celými rodinami?

15) celý drogový byznys v Jižních Čechách řídí státní zástupce v Českých Budějovicích (bez komentáře)

Add 15) Nejen v Českých Budějovicích, viz trestná činnost nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana s důkazy na http://pavel-zeman.blogspot.cz/, kdy od svého nástupu do funkce věděl o zločinech OČTŘ na nevinných lidech a nenotifikaci ZoNL dle práva EU s dopady miliardových škod na státní rozpočet! Pochopitelně všechna státní zastupitelství svého kriminálně jednajícího nadřízeného odmítají šetřit, ministryně spravedlnosti ho rovněž odmítá odvolat a podat na něj kárnou žalobu.

16) v ČR je drogový byznys řízen státními zástupci a ČEZ (bez komentáře)

Add 16) Když v roce 2009 zveřejnil Dušan Dvořák podezření, že v ČR jako největším evropském producentovi marihuany musí být daná věc řízena ČEZem, protože tzv. indoor pěstírny na výrobu marihuany se do té doby nacházely jen v odlehlých statcích, kde když zapnuli pěstírnu do sítě (odběr jako továrna), musel ČEZ o dané věci vědět do minuty, tak od roku 2009 se začaly nacházet pěstírny v domovních zástavbách, aby ten podnikatelský plán nebil tolik do očí! Ostatně cílem zákona č.50/2013 Sb. (Cannabis do lékáren) nebylo pomoci nemocným, ale ochránit vysoké ceny marihuany na černém trhu, což se předkladateli zákona MUDr. Pavlu Mazánkovi Bémovi podařilo na 100% naplnit. Copak byli někdy šetřeni majitelé indoor pěstíren? Davu jsou pro trestní řízení předhozeni tzv. Vietnamci,  kteří mnohdy ani nevědí, co dělají, skuteční zločinci, kteří je někdy dokonce v pěstírnách zazdí, však šetřeni nejsou, neboť to jsou lidé napojeni na vysoké politiky a úředníky. Cizinecká police se zkorumpovanou ambasádou v Hanoji vybere ty, které nikdo nebude hledat. Např. expremiér Stanislav Gros měl na úřadu vlády poradce z řad ruské mafie prodávající heroin, takže začal cíleně likvidovat nevládní organizace pomáhající drogově závislým, aby byla vyšší poptávka po heroinu, exministr Miroslav Kalousek zase před novelizací ZoNL v § 29 povolujícím pěstovat Cannabis do 100m2/osobu od 20.5.2004 bez hlášení úřadům spustil kouřovou clonu v podobě nezákonného nenávistného ideologického pamfletu „Lidovci vyhlašují válku drogám“, kde si vzal jako mluvčího usvědčeného podvodníka náměstka ministra vnitra Jiřího Vacka, který roky tuneloval veřejné rozpočty apod. Nejvyšší napojení na drogový byznys má ČSSD, ODS a TOP 09, dříve hlavně KDU-ČSL, viz redakční rada podvodného a státem dotovaného inzertního časopisu distribuovaného do všech škol „Závislost a my“ (vydavatel Jiří Vacek, redakční rada předsedové a významní členové výše uvedených partajních žump).

Dále tzv. znalec  zcela manipulativně a vědomě zkresleně uvádí na straně 25 údajné agresivní chování Dušana Dvořáka, které je potřeba eliminovat jeho pobytem v blázinci.

17) „napadl v roce 2003 spolupracovníka (Mgr. Richarda Kořínka) a byl odvezen na psychiatrii“, přičemž znalci bylo doloženo a ze spisu znal vyjádření Mgr. Richarda Kořínka, že mu Dušan Dvořák, MMCA žádné zranění nezpůsobil (psychiatrou volající policii bylo nepravdivě uváděno, že Dušan Dvořák zlomil Richardu Kořínkovi čelist a že je nutné ho hospitalizovat, protože má schizofrenii) a především tzv. znalec znal ze spisu vyjádření Veřejného ochránce práv PhDr.Anny Šabatové, PhD., že psychiatrie a soudy (OS a KS v Olomouci) mnohočetně porušily proti Dušanu Dvořákovi v roce 2003 zákon

18) „ohrožoval v roce 2011 manželku nožem“ přičemž znalci bylo doloženo a ze spisu znal vyjádření manželky Dušana Dvořáka, že výbuch vzteku Dušana Dvořáka se děl v důsledku státní šikany, kterou rodina Dvořákova roky zažívá a jednání nemělo konkrétní agresivní zaměření ohrožování její či jiné osoby

19) „dne 30.1.2014 telefonicky vyhrožoval MUDr. Silvii Musilové“, což není pravdou a neexistuje pro to jediný důkaz a lze toto vyvrátit z písemné komunikace mezi Dušanem Dvořákem a Silvií Musilovou ze dne 30.1.2014 a Silvií Musilovou a advokátem Dušana Dvořáka v daném období, viz http://silvia-musilova.blogspot.cz/ Silvie Musilová – jak bylo soudu a znalci známo - odmítala zrušit ochrannou léčbu, pro kterou neexistoval jediný odborný důvod, nutila Dušana Dvořáka užívat léky, které mu způsobily závažné onemocnění, odmítala vydat kompletní zdravotnickou dokumentaci Dušana Dvořáka k nezávislému soudně znaleckému zkoumání, odmítala, aby se Dušan Dvořák léčil Cannabis, který mu evidentně svědčil a roky netrpěl depresemi a aby své nezákonné jednání Silvie Musilová nějak ospravedlnila, uvedla soudu takovouto lež! 

20)  „dne 7.4.2014 napadl zřízence protialkoholní záchytné stanice VNOL“, když znalec věděl a bylo mu sděleno, že věc šetří GIBS  a je doloženo i s fotografiemi na webu http://protialkoholni-zachytna-stanice.blogspot.cz/, že jej daný zřízenec společně s policisty po přikurtování bil pěstmi do tváře a pravděpodobně to byl on, kdo, majíc na starosti uložení věcí Dušana Dvořáka do depozitu, okradl a způsobil škodu cca 30 tisíc Kč a následně si údajné poranění palce, které si zřejmě způsobil bitím Dušana Dvořáka do tváře,  vymyslel jako důsledek zápasu s Dušanem Dvořákem, přičemž napadení zřízence u přestupkové komise v Olomouci nikdo z personálu nepotvrdil.

Copak se může normální člověk, natož tzv. znalec divit, že Dušan Dvořák řekl v roce 2012 na konzultaci psychiatře Věře Táborské a znalec toto cituje jako důkaz, že by nejraději někoho z politických pohlavárů zabil, když tito zástupci lidu mlčí o spáchaných zločinech na lidech léčících se Cannabis a vědomě kryjí zločin? Viz výzvy předních vědců a lékařů světa, že Cannabis je základním lidským právem a nositelů Nobelových cen, že prohibici způsobující zločin je potřeba zrušit, viz http://pravnistat.blogspot.cz/

Jako důkaz odborné nekompetence znalce dále doložme, když na otázku soudce, je–li Dušana Dvořák závislý  na nějakých drogách uvedl, že nikoliv, když Dušan Dvořák, jak znalci sdělil, je závislý na tabáku, a dále na otázku soudce, jaký je současný stav léčby duševního onemocnění Dušana Dvořáka a jaký vliv má Cannabis, tzv. znalec uvedl na straně 29 tuto LEŽ: „ … není doporučeno užívat Cannabis. Cannabis může schizoafektivní příznaky zhoršovat, pokud je soustavně zneužíváno zejména v období dospívání“ Pro toto tvrzení u dospělého člověka neexistuje jediný odborný důkaz, nehledě na fakt, že schizoafektivní poruchou Dušan Dvořák netrpí, když budeme citovat např. Miovský, M. a kol., Konopí a konopné drogy, Grada 2008 a kapitolu Afektivní poruchy a deprese: „Složitìjší problém představují afektivní poruchy a z nich zejména deprese. Je nesporné, že užívání konopí má u drtivé většiny svých uživatelů přinejmenším v krátkodobém horizontu subjektivně pozitivně vnímaný efekt. Jak je tomu s chronickým užíváním marihuany u depresivně laděných jedinců, je otázka s nejasnou odpovědí. Americká studie na dlouhodobých, častých kuřácích marihuany došla k závěru, že ač se účastníci studie v základních charakteristikách včetně psychického stavu nelišili od obecné populace, jako hlavní důvod svého chronického kouření marihuany udávali úlevu od úzkostných stavů a deprese. Jiná studie sice nezjistila vyšší depresivitu dlouhodobých kuřáků marihuany, došla ale k závěru, že ti, kteří si pomocí marihuany snaží léčit depresivní stavy, obvykle trpí hlubšími depresemi než ti, kteří tak nečiní. To je zjištění, jež lze interpretovat nejednoznačně – jako známku zhoršení stavu v důsledku užívání marihuany, nebo jako projev racionální automedikace. Zpráva Akademie věd USA, pořízená na zakázku vlády, uvádí „úzkostnost“ jako jedno z „trýznivých onemocnění, jež může marihuana zmírnit“. Zajímavá v této souvislosti může být izolovaná studie o konopí, jehož užívání mělo za následek pozdější zvýšený výskyt manických epizod. Tak či tak, přestože existuje řada studií, které zkoumají korelaci mezi duševními poruchami včetně depresivity a užíváním marihuany, metodicky solidní longitudinální studii dlouhodobého efektu chronického užívání marihuany na klinické projevy primárně depresivní poruchy se při přípravě tohoto textu nepodařilo nalézt. Závěrem této části lze nicméně konstatovat, že oblast vztahů mezi afektivními poruchami a kanabinoidy je značně komplexní a zjištění o účincích užívání konopných látek natolik protichůdné a nekonkluzívní, že by měly být předmětem samostatné monografie (a komplexního výzkumného programu) a že jejich další rozbor je nad rámec tohoto textu.“

Stalo se přesně to, na co Dušan Dvořák soudce předem upozorňoval, že farmaceutický dealer prof.Hosák bude zjevení Dušana Dvořáka v roce 2002 a 2008 považovat za projev duševní nemoci a zcela tak popře tisíciletou zkušenost lidstva.

Státní zastupitelství je žádáno, aby trvalo na tom, že soud znalci neuhradí náklady na  takovýto zfalšovaný posudek.


V Olomouci dne 4 listopadu 2014              Matthew Zahradnik, McA, správní rada