Ústavní stížnost číslo 5- pracovní verze                         Ústavní soud České republiky
Joštova 8
660 83 Brno 2


Ústavní stížnost
podaná ve veřejném zájmu a žádaná projednat veřejně v urgentním režimu projednání z důvodu ochrany životů a zastavení mučení nejen rodiny stěžovatelenávrh na zrušení
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2015, č.j. 11 Tdo 181/2015
usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20.5. 2014, č.j. 8 To 198/2014
usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 15. 4. 2014, č.j. 2 Nt 1151/2014
usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 4.5.2012 č.j. 0 Nt 820/2011spojená s návrhem na zrušení
§§ 283 - 287 trestního zákoníku a část § 2, písm. d), část § 5, odst. 5, §§ 8 a 4 ve vztahu k rostlině konopí, §15 písm. e), § 24 ods. 1, písm. a), § 24a) a § 24b) a doplnění § 29 zákona o návykových látkách, zákona č.50/2013 Sb. ze dne 1.4.2013, nařízení vlády č. 3/2012 Sb. ze dne 5.1.2012, vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. ze dne 1.8.2013 včetně novelizace s MZ ČR oznamovanou platností k 1.8.2015, stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu č.j. Tpjn 301/2013 ze dne 13. 3. 2014, všechna usnesení Ústavního soudu ve věci „Konopí je lék/Cannabis is The Cure“ č.j.  II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14, usnesení Nejvyššího soudu č.j.  8 Tdo 1231 /2011 ze dne 27.10.2011 a nálezu Ústavního soudu ve věci „Growshop“ ze dne 20.2.2014 č.j.  III.ÚS 934/13.spojená s návrhem na položení předběžných otázek
 Soudnímu dvoru EU

a návrhem na zahájení kárného řízení státních zástupců a soudců a soudních znalců pro justičně-exekutivní-zákonodárný kartel, jak je ve stížnosti na důkazech doloženo ([1]).

Stěžovatel:
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962
Zakladatel právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure
bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc ([2],[3],[4],[5],[6])


zastoupenýÚčastník řízení:
1) Ústavní soud
2) Nejvyšší soud ČR
2) Krajský soud v Brně
3) Okresní soud v Prostějově


Přílohy:
plná moc
usnesení a rozsudek Nejvyššího soudu ČR
usnesení Krajského soudu v Brně
2 x usnesení Okresního soudu v Prostějově
a dále dle textu

Předmluva ústavní stížnosti: Od 24.12.2013 do 26.1.2014 byl XY v PN Bílá Voda bez vědomí a souhlasu soudu, v rozporu s judikaturou ESLP a proti zásadám informovaného souhlasu a proti své vůli a policií doložené protesty své a klientů „nemocnice“ a opakované marné žádosti XY o propuštění z „nemocnice“, že informovaný souhlas podepsaný na štědrý den při příjmu pod výhružkami a ve stavu omámení lékaři není informovaným souhlasem, a při žádosti o propuštění spojené vždy s vyhrožováním injekcemi a odebráním osobních věcí a dne 26.1.2014 také přes protest stěžovatele řediteli PN Bílá Voda – „znalci“, není důvodem pro silnou podporu Soudu pro revizi pravidel výkonu profese soudních znalců, jejichž vědomě nepravdivá tvrzení stěžovatele velmi poškodily. Video z PN Bílá Voda ze dne 26.1.2014 na http://pn-bila-voda.blogspot.cz/ s prosbami XY „znalci“ o propuštění s výhružkami ředitele - znalce injekcemi a přivoláním kotelníka, je snad dostatečně  ilustrativní ukázkou zvůle. Okresní státní zastupitelství v Jeseníku ani Krajské státní zastupitelství v Olomouci nepovažovalo za hodno alespoň symbolického návrhu na potrestání „bachaře – ředitele - primáře – znalce –lékaře“ za omezování osobní svobody. Uvedený „soudní znalec“ z PN Bílá Voda slíbil stěžovateli, že zpracuje objektivní posudek na stěžovatele, když jej předchozí znalci vědomě zfalšovali. Stěžovatel byl od 23.1.2014 v PN Bílá Voda na diagnostickém pobytu, ze kterého byl dne 26.1.2014 „soudním znalcem“ vyhozen pro údajné porušování režimových přestupků „nemocnice“, když šlo o reakci na to, že stěžovatel nezákonné jednání „znalce“ vůči XY oznámil Policii ČR v Javorníku.

Takové jednání stěžovatel zažil na své osobě. Po více než 10 letech se stalo obuškem a oporou pro tvrzení „soudních znalců“ o nepříčetnosti stěžovatele a on se 3 ústavními stížnostmi napadajícími rovněž vůbec neodůvodněné odmítavé rozhodnutí první stížnosti č.j.  II. ÚS 664/12 marně domáhal práv vymáhat způsobené škody a očistit své jméno. Pod smyšlenou diagnózou schizofrenie byl stěžovatel dne 3.2.2003 internován do klecového lůžka, napíchán, až se zkroutil a slintal, po přemístění 7.2.2003 z PK FN Olomouc do PN Šternberk pro zájem novinářů a marnou snahu advokátky sejít se s „vězněným“ stěžovatelem, stěžovatel z „věznice“ utekl. Jediný, kdo se stěžovatele z autorit veřejné moci zastal, byl Veřejný ochránce práv. Justice naprosto selhala. Soudkyně souhlasící v roce 2003 s internací stěžovatele i přes protesty rodiny a nevládních organizací a pozdní lhůtě oznámení „nemocnicí“ je dnes v invalidním důchodu v důsledku schizofrenie ([7]) .


I.

Na návrh Okresního státního zastupitelství v Prostějově bylo usnesením Okresního soudu v Prostějově dne 15. 4. 2014 pod č.j. 2 Nt 1151/2014 rozhodnuto o ochranném opatření o zabrání věci ([8]). Proti usnesení OS v Prostějově podal stěžovatel stížnost Krajskému soudu Brně, který dne 20.5. 2014 pod č.j. 8 To 198/2014 stížnost odmítl jako nedůvodnou. Dovolání stěžovatele Nejvyššímu soudu bylo dne 20.5.2015 pod č.j. 11 Tdo 181/2015 rovněž jako nedůvodné odmítnuto. Usnesení Nejvyššího soudu stěžovatel vyzvedl osobně ve spisovně Okresního soudu v Prostějově ihned po doručení Nejvyšším soudem 15.6.2015 dne  17.6.2015 (advokátovi stěžovatele nebylo usnesení NS do data podání OS Prostějov doručeno), lhůta pro podání ústavní stížnosti tak končí dne 17.8.2015.

Proti všem výše uvedeným rozhodnutím podává stěžovatel tuto

Ústavní stížnost


v níž namítá porušení

      -        čl. 1 Listiny základních práv a svobod, podle nějž lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech a základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné

      -        čl. 2 odst. 1 - 3 Listiny základních práv a svobod, podle nichž je stát založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání a dále, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví a každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá

      -        č. 3 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod, podle nichž se základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílu a nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod

      -        č. 4 odst. 1 - 4 Listiny základních práv a svobod, podle nichž mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod, dále pak, že meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou upraveny pouze zákonem, dále pak, že zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky a při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu a taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena

      -        čl. 5 Listiny základních práv a svobod, podle nějž každý je způsobilý mít práva

-   čl. 6 odst. 1-2 Listiny základních práv a svobod, podle nichž každý má právo na život a nikdo nesmí být zbaven života

-          čl. 7 odst. 1-2 Listiny základních práv a svobod, podle nichž je nedotknutelnost osoby a jejího soukromí zaručena a omezena může být jen v případech stanovených zákonem a nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu

-          čl. 8 odst. 1-2 Listiny základních práv a svobod, podle nichž je osobní svoboda zaručena nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon.

-           čl.  9 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle nějž nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.

      -        čl. 10 odst. 1- 3 Listiny základních práv a svobod, podle nichž má každý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě

      -        čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle nějž má každý právo vlastnit majetek

      -        čl. 12 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle nějž zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku

-        čl. 15 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, podle nichž je svoboda myšlení a svědomí zaručena a je zaručena svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby

-        čl. 20 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle nějž má každý právo svobodně se sdružovat a má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích

-        čl. 23 Listiny základních práv a svobod, podle nějž mají občané právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny

-        čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle nějž má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost

-        čl. 27 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle nějž má každý právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů

-        čl. 31 Listiny základních práv a svobod, podle nějž má každý právo na zdraví

-        čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, podle nichž se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu, a dále ten, kdo byl  na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak a z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny

-        čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle nějž  jsou si všichni účastníci v řízení rovni

-        čl. 38 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, podle nichž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a podle nějž má každý právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl  vyjádřit ke všem prováděným důkazům

-        čl. 39 Listiny základních práv a svobod, podle nějž jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem

-        čl. 40 odst. 1 a 2  Listiny základních práv a svobod, podle nějž  jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy a každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovenaII.
- Alexandr Solženicyn, Nobelovská přednáška-

Násilí nežije samo a nemůže žít samo: nevyhnutelně je propletené se lží. Mezi nimi je ta nejpřirozenější hluboká příbuzenská spojitost: násilí se nemá čím krýt, kromě lži a lež se nemá jak udržet, pouze násilím. Každý, kdo jednou vyhlásí násilí za svoji metodu, nevyhnutelně si musí zvolit lež za svůj princip. Když se násilí rodí, koná otevřeně a dokonce je na sebe hrdé. Ale jen co se upevní, utvrdí, pociťuje okolo sebe zředění vzduchu a nemůže dále existovat jinak, jen se zamlžovat do lži, krýt se krasořečnictvím. Potom už nechytá vždy a zásadně rovnou pod krk, častěji žádá od občanů pouze přísahu lži, jenom spoluúčast na lži. A jednoduchý krok jednoduchého statečného člověka: neúčastnit se lži, nepodporovat lživé konání!
III.
-Bohuslav Rynek, Blázen -

Blázen jsem ve své vsi,
znají mne smutní psi,
bílí psi ospalí,
plynoucí do dáli,
žádný z nich neštěká:
těší mne zdaleka,
jsou to psi oblaka,
běží a nekvílí.

Smutkem jsou opilí,
kam jdeme, nevíme:
požehnej duši mé.
Pastýři prastarý
s hlubokými dary
měsíci a bdění,
s trny na temeni
těžkém, rozbodaném
jako srdce.
Amen
IV.
-        Lao C, předmluva k Tao te Ting –

Každý z nás neseme v náručí světlo a v týle temnotu.
Musíme se tomu u druhého posmívat?
V.
-        relevantní skutkové a právní okolnosti -

1.     Dne 9.4. 1980 zasadil stěžovatel pod dohledem svých rodičů v rodinném bytě na balkoně třetího patra I.P.Pavlova 42 b v Olomouci první rostliny konopí. Jako erudovaný odborník a adiktolog (specialista v oboru návykových nemocí) se po 20 letech pevně rozhodl, že změní prolhanou politiku prohibice plodící tolik lidských neštěstí a enormních škod a popírající samou podstatu právního státu demokratické země a pramenů práva přijatých do Smlouvy po největší krizi lidskosti v písemných dějinách ([9]).

2.     Stěžovatel na výročí pádu Bastily 14.7.2000 rozhodně nevěděl jak změnu provede. V roce 2000 byla stěžovatelem po pěti letech budování slavnostně otevřena všechna odborná pracoviště Střediska prevence, léčby a rehabilitace drogových závislostí P-centrum v Olomouci včetně stacionáře pro děti v ohrožení a substitučního programu pro závislé na opiátech, chráněných dílen a domu na půli cesty. Stěžovatel byl autorem, zakladatelem, investorem, ředitelem a odborným pracovníkem střediska, které mělo 4 rok podepsánu Smlouvu o spolupráci s Univerzitou Palackého. Výčet pozitiv spolupráce s univerzitou pro občany byl doložen exprimátorem Olomouce a poslancem Martinem Novotným nejen k první ústavní stížnosti a byl datován 16.9.2010 ([10]) Mimo jiné se díky tomu podařilo na důkazech prosadit další léčebnou modalitu pro vysoce infekční hepatitidy, kromě vydání skript, pořádání mezinárodních konferencí, stáží či vzniku InternetPoradny.cz zaměstnávající těžce postižené spoluobčany. Galerie U mloka v objektu střediska v centru Olomouce hostila především mladé začínající umělce, od roku 2000 rovněž básníky. V roce 2000 stěžovatel jako vedoucí kolektivu také vydal a rozeslal snad pro úplně všechny členy Vlády ČR, Sněmovny a Senátu Česko-britskou  srovnávací studii, ve které bylo na důkazech doloženo, že programy snižování rizik (uvedené v důvodové zprávě trestního paragrafu šíření toxikomanie v novém trestním zákoníku) nejen humanizují celou společnost a slouží veřejnému blahu, ale jsou rovněž vysoce ekonomicky výhodné pro státní a veřejné rozpočty včetně obecních( [11]) 10.10.2000 hostila Olomouc v aule budovy rektorátu na Filozofické fakultě UP přední osobnosti oboru z české i britské strany. Dokonce tato konference stála britskému premiérovi Tony Blairovi za osobní zdravici stěžovateli skrze olomouckou radnici, kde byli šokováni, protože stěžovateli nemohli přijít na jméno. Moudrý osud stěžovatele 15 let vedl oklikami a zkouškami - výšinami a hlubokými bažinami. Nebýt víry v lidskost, nebýt těžce zkoušené a stále podporující leč zcela vyčerpané rodiny a nebýt také řady laskavých spoluobčanů, kolegů a přátel a také tolika utrpení, zrad a bolesti, které stěžovatele učinily ještě pevnějším, leč zcela podlomily (nejen) jeho zdraví, tato nabídka právního řešení velké právní krize by nebyla Soudu předložena k posouzení ([12]).   

3.     Stěžovatel je ctitelem demokracie, umění a vědy. Stěžovatel je ctitelem filozofie i náboženských nauk, nikoliv politických stran a církví. Stěžoval netušil, že bude ve vlastní zemi dohnán tak daleko - jak po prvním odsuzujícím rozsudku jako ředitel Edukativní konopné kliniky v Praze (EKK) dne 27.10.2010 uvedl v nadsázce přátelům před budovou Okresního soudu v Prostějově -, že dnes mu nezbývá jiného právního řešení, než  na výročí okupace dne 21.8.2015 na sedmém ročníku Noci básníku na permanentně okupované a konfiskované farmě v Ospělově založit Konopnou církev, aby nikoliv jako vedoucí výzkumu, ale jako Velekněz hájil nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná práva ([13]) členů církve a práva svá a členů jeho rodiny a nejen ve věci modlitebního předmětu konopí, ale všech prohibovaných drog, bylin, hub a entheogenů. Je Soudu známo, že 50 let po památné konferenci Konopí jako lék v Olomouci na Den lidských práv 10.12.1954 přijal již v době našeho členství Evropský parlament Cataniovu zprávu navrhující zrušit prohibiční model zločinu, tragédií a škod, aby však členské země závěry nikdy neimplementovaly do národních politik ([14])? Je Soudu známo, že přední vědci a lékaři Evropy a Ameriky přijali deklaraci, že konopí je základním lidským právem? ([15]) Je Soudu známo, že nevládní organizace z celého světa sdružující občany léčící se konopím podepsaly v Praze 8.3.2015 na pravděpodobně největší mezinárodní evropské konferenci Medical Cannnabis Prague 2015 memorandum adresované OSN ke zrušení prohibiční politiky a zástupci OSN se už dokonce veřejně omlouvají a hovoří nejen o odborně neudržitelné, ale i morálně neobhajitelné prohibiční politice a rekodifikaci konopí v březnu 2016 na jednání OSN ve Vídni do skupin látek nepodléhajících přísné kontrole, když již dnes je jasné, že tato politika je nejen nemorální, ale především nezákonná ([16])?

4.     Rovněž také v naší zemi moc zákonodárná a exekutivní alibisticky přehodila vší svou odpovědnost za plnění regulatorní role na moc soudní, čehož jsou nejen rozhodnutí  Soudu č.j. Pl.ÚS 13/12 ze dne 21.7.2013 a  č.j.  III.ÚS 934/13 ze dne 20.2.2014 a stanovisko TK NS č.j. Tpjn 301/2013 ze dne 13. 3. 2014 smutným důkazem vychýlení demokratických principů dělby moci a ignorance k ústavnosti přijímaných norem.

5.     Jak stěžovatel doloží na důkazech, v předchozích odmítavých rozhodnutí Soudu vůči stěžovateli šlo jen o přípravu půdy pro opětovně neoznámený předpis Evropské komisi č. 50/2013 Sb. – zločinecký korupční zákon konopí do lékáren. Novelizace nebyla oznámena Komisi i přes varování Parlamentního institutu ([17]). Nejvyšší soud i v roce 2015 opětovně vědomě mylně označil ZoNL za nepotřebný oznámení (prý je konopí prekurzor a Nařízení ES lze přímo transponovat do zákona, což vysmějí studenti prvních ročníků vysoké školy…) a opětovně odmítl položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU (SDEU) žádané podat od roku 2010 v souladu s 3 nálezy Soudu a mezinárodními úmluvami čl. 267 odst. 3 SFEU. Nejvyšší soud tak rozhodl i přes doložení čísla první české notifikace ZoNL po vstupu do EU uvedené pod č. 2012/329/CZ (viz databáze TRIS) s platností od 1.1.2014, a to novelizací ZoNL zákonem zapomnění č. 273/2013 Sb. Nejvyšší soud tak učinil i přes jednoznačné doložené stanovisko k potřebě notifikace novelizace ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb. od Úřadu pro technickou normalizaci ([18]) a ministerstva zdravotnictví ([19]),  náhle se hrdě hlásícího k první notifikaci ZoNL. Jak bylo Soudu doloženo opakovaně ve stížnostech s podrobnou analýzou ZoNL z unijního i českého práva (viz spis: ZoNL jako technický předpis dle Směrnice 98/34/ES anebo www.konopijelek.cz sekce Dokumenty a studie), exekutiva opět selhala a notifikovala u Komise jen dva předpisy ZoNL, kterými se stěžovatel bránil, právo však stěžovateli přiznáno nebylo. Dodejme, že první notifikace od vstupu ČR do EU proběhla až po klíčových změnách pravidel zacházení s konopím v § 8  § 5, odst. 5 ZoNL novelizacemi č. 141/2009 Sb. a č. 50/2013 Sb. a tyto jsou v souladu s ustálenou judikaturou SDEU právně nevymahatelné. Lze doložit větší kartel a popření zásad právního státu? Nejsme však u konce stížnosti a skutečně nejzrůdnější kartel ještě před prvním odsuzujícím rozsudkem teprve stěžovatel doloží. Připomeňme Soudu znění první ([20]), druhé ([21]), třetí ([22]) a čtvrté ([23]) ústavní stížnosti, které nebyly nikdy meritorně projednány a vyvrácena argumentace stěžovatele. Stalo se tak i přes doložené důkazy prospěchu nemocných ([24]) nebo svědectví lékařů ([25]). Lékařem soudním znalcem  bylo exekutivě, soudům a při sedmé žádosti o policejní ochranu 11.5.2011 všemi zřizovateli EKK uvedeno ([26]), že byly konfiskacemi 18.9.2009 a 3.9.2010 spáchány zločiny s následky smrti dle 4 odstavce § 149, resp. útok proti lidskosti dle § 401 trestního zákoníku dále vyvoláno vědomě obecného ohrožení a neposkytnutí pomoci trpícím, jak bylo doloženo také vládě opakovaně a 4.3.2011 marně žádáno vydat povolení, které nikdo nevydával a nevydává ([27]). Současně je v trestním spisu 2 T 65/2011 předcházejícímu ochrannému opatření o zabrání věci doloženo cca 230 objednávek na vypěstování konopí se všemi identifikačními znaky a podpisy včetně objednávky onkologicky nemocné Olgy Novotné svědčící 26.10.2010 u OS v Prostějově s lékařskou zprávou o mizejících nádorech, aby byla umučena a v dubnu 2011 pár dní po dříve zbytečné operaci ve velikých bolestech zemřela. Nechť se Soud laskavě podívá na You Tube na sekvenci filmu Konopné pašije od 18:00 – 19:15, 24:30-45, 33:00-15 a 37:10-40 minuty s výpovědí paní Olgy Novotné, nebo stejně tak umučeného a celý parlament prosícího onkologicky nemocného Petra Ladislava Kodyma od 9:45-12:10, 31 – 32 minuty.  Stěžovatel ve svůj neprospěch s ohledem na státní rozpočet marně upozorňoval od června roku 2010 nový parlament a vládu, že ministerstvo zdravotnictví nemá notifikován předpis, který může být katastrofou i politickou, nejen ekonomickou, kromě působících tragédií a škod. Dále, že v době nevymahatelného předpisu odmítá vydat povolení žádaného stěžovatelem od roku 2000 a od roku 2008 prostřednictvím nevládních organizací, jichž byl jednatelem, nebo členem. Stěžovatel opět jednal s poslanci, dokonce byl pozván k řešení věci na hodinovou schůzku v kabinetu ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem a dnešní manželkou expremiéra Petra Nečase, která premiéra zastupovala. Marně. Slovenská vláda a za ČR reagující pouze a jen prezident Václav Klaus dne 3.12.2010 označili Česko-slovenskou deklaraci práv občanů Evropy zaslanou také všem členům Parlamentu a Vládě ČR a přijatou na návrh odborné společnosti Konopí je lék,o.s. dne 28.10.2010 v slovenské Holiči za nepotřebnou k přijetí legislativních úprav ([28]). Deklarace byla podepsána v den výročí vzniku společné republiky českými a slovenskými nevládními organizacemi pod supervizí Evropské koalice pro spravedlivou politiku drog (ENCOD) den po prvním odsuzujícím rozsudku stěžovatele dne 27.10.2010 u OS v Prostějov a druhé konfiskaci výzkumnické farmy stěžovatele dne 3.9.2010, která je předmětem ochranného opatření a odmítnutých stížností a dovolání.

6.     Cena 180 gramů konopí = PLEVELE za 50 tisíc Kč/měsíčně v lékárně od 1.8.2015 jen ke kouření a jen vysoce omamného je výsledek tohoto výše a níže uvedeného kartelu! Konopí určené primárně pro občany se starobním a invalidním důchodem nebo vážně a chronicky nemocné, kteří jsou mnohdy rádi, když zaplatí nájem a na asistenta nemají. Stejně asociální dřívější vláda (nejen) se zákonem č. 50/2013 Sb. a podnikatelským tunelem TOP 09, ODS a VV/Lidem s tzv. církevními restitucemi totiž změnila kriteria pro příspěvek na péči pro postižené či získání invalidního důchodu a zakončila vládnutí s nejděsivějším schodkem v historii, jak mocně šetřila a strašila občany složenkami s dluhem 125 tisíc Kč/občana před volbami v roce 2010 a výsledkem cca 150 tisíc Kč/občana k odchodu dnešní paní Nečasové ze Strakovy akademie. Parafrázujme dnešní praxi dialogem bohatých konzumních klientů zdravotnického systému zákon bílých límečků třeba v den 7 výročí od registrace odborné společnosti Konopí je lék,o.s. u České republiky.Imaginární rozhovor dne 7.8.2015 v Praze nebo někde jinde: „Hele od prvního zvýšil Fantomas limit hulení na 180 gramů. Králík říkal, že víc udělat nemůže, policajti by to prej nezkousli. Zajdi za Doktorem, mají modely, jako máš ty. Proč bych kupoval u tebe v Blaníku, to si nech pro Plukovníka do Německa, v lékárně to máš i s nálepkami v krabičce a hlavně si krytý před policajty, kdyby se ti něco stalo s Blaníkem. V klidu a pohodě řekneš, žes to pěstoval pro nemocné jako ty a ukážeš papír. Když vstoupíš do spolku pacošů, co založili Adikťáci, mají po ptákách, nikdo ani neví, že tam seš. Hebron ohlídá, aby to prošlo mimo tu jejich ředitelku. Prej ten systém vymýšleli 20 let. Napřed dal Ivule do parlamentu jakousí studii, jak to udělat a prý mu 20 let trvalo ty mamlasy zlomit, než mu povolili jakýsi seminář, kterej nás osvobodí z buzerace. Pacoši musí být jako jediní nemocní v registru fízlů, takže si to hned ověřej a mezitím to Advokát zajistí do klidu. A nezapomeň zavolat rektorovi, kdyby to Plíseň nepokryl odborně, furt by nám mohl nějakej polda mluvit do hulení, všechny neuplatíš. Sice je to hulení ozářený a sterilní jak rajčata v supermarketu, ale teď je člověk aspoň neprůstřelně krytej, to nejlepší hulení má 20%. Bublina zařídil, že Elkoplast, což je tichej společník Bedrocanu, co měl díky Krompáčovi do prvního jedinej ty brka povolený, dostal v tendru v zadání vypěstovat právě tenhle model s dvacítkou téhácéčka, takže po tendru budu od září platit za 180 gramů hulení už jenom 10 tisíc za měsíc, to je super, ne? To je ráj! Ty vogo, tak todle nám může závidět celá Evropa. Doteď jsem u tebe za tohle platil 36 litrů a nestěžoval jsem si. Ostatní slabší modely budou furt za padesát litrů, pak je tam ještě jakýsi granulát, ale to se nedá hulit. Jdou nám kluci pěkně na ruku, ceny naopak, jak v caffe shopu v Astru. Bureš říkal, že  novináři jsou blbí, jak Sabina. Ten už mně taky pěkně bere, měli s Plukovníkem zajistit Blaník do klidu a bylo.“ „Jo, to  je dobrý, kámo, pomalu, ale jistě. Se Sabinou jsem skončil. Doktor napíše, o tom žádná. Jen ty benga, furt od mně mě chtěj výpalný z Blaníku, jako by si nenakradli dost. Plukovník říká, že na ně nemůže. Já myslel, že ten Bedrocan tehdy zařizovala nějaká Bestie, Kokot cosi naznačoval, že to mají na starost Memenťáci. Rektorovi zavolám, měli jsme v červenci na jeho narozky mejdan v Apolináři na zahradě. Tos měl vidět, jak pacoši slintali za oknama. Pliseň střílel jedno šampáňo za druhým. Musíš příští rok přijít, táhnem to tam do rána, takže ty ksichty nevidíme. Maj v deset večerku a padla. Hned vedle je záchytka s doktory, kdyby ti to ujelo. Samozřejmě, že tě nezavřou, ale je to taková pohotovost k mejdlu. Ale zpět k Sabinovi, musím ti to vysvětlit. Tohle si určitě neslyšel, je to úplně čerstvý. Kokot prý musí sníst žížaly, deset žížal najednou! Magor se s ním o cosi vsadil před deseti roky - a vyhrál. Kokot ale nikomu nechce říct, o co se vsadil, ale prej to napsal na hlavičkovým papíře partaje a blbec ještě podepsal. Sabina to má v archivu, odmítl to ukázat. Z Blaníku mu chutná, dávám mu hulení s největší slevou a on na mě takhle.“ ([29])

7.     Vzdělaní a svéprávní lidé patří do vězení, když se zaopatří sami, nebo když nejsou bohatí a hloupí a jiné pomoci není? Nebo když se sdruží, jak stěžovatel činil, aby si pomáhali a vytvořilií minimální standard kvality oboru od semene po různé aplikace a jsou odsouzení, když chrání občany naprosto zmatené zprávami na internetu před mnohdy vysoce toxickým neřádstvem z černého trhu, když ČT odmítla plnit veřejnoprávní roli? To však ani ředitele Kriminalistického ústavu nezajímá, jak bylo Soudu doloženo. Policisté sledují jen THC, to však nikdy nikomu neublížilo a nezabilo jej, vysoká toxicita konopí a výtažků na černém trhu však byla EKK a jejími chemiky doložena opakovaně. Nehledě na fakt, že na černém trhu nikdo neví, jak je konopí složené a mezi odrůdami jsou až stonásobné rozdíly v poměru klíčových kanabinoidů a koncentraci látek, jak bylo Soudu rovněž doloženo analýzami Ústavu soudního lékařství FN v Olomouci ([30])  

8.     I kdyby konopí vůbec neléčilo, jakože pomáhá tam, kde medicína selhává ([31]) nebo „pomáhá“ za cenu devastujících sekundárních následků,  nikdo nemá v demokratické zemi práva určovat druhému dospělému člověku, co si strká do pusy, nebo jinam. Je znakem civilizovaného práva, že odsouzeníhodný čin, natož zločin, musí být doložen důkazy doloženou škodou či ohrožením, to se však vůbec neděje a hrdinná mačetová policie si políčka občanů za potlesku ČT obhlíží nejprve z vrtulníku. Policie dostala mocí zákonodárnou zcela volnou ruku k řešení věci, která je represí neřešitelná a neskutečně korumpuje. Desetitisíce nevinných občanů žije ve strachu před policií nebo zlým sousedem, který je udá, jako za bolševika. Přestože povolení dodnes MZ nevydává, lidé jsou s presumpcí viny vláčeni trestním řízením a mají se vyvinit (?) z prospěchu, užitku a radosti, kterou sobě činí. Copak relaxace pomocí byliny je škodlivá? Když na jednání s ministrem zdravotnictví označil stěžovatel ministrovu večerní relaxaci se sklenkou vína za fetování, jen kulturně jinak nazývané, ministr pochopil, leč neučinil nic, byť řešení existuje a existovalo. Právě v důsledku prohibice je dnes ohrožena naše mládež mnohdy jedovatou (konopí kořenovým systémem čistí půdu) jen na omamný kanabinoid THC obsaženou marihuanou (květ ze samičích vrcholíků) z tzv. indoorových pěstíren. Jistě není pro Soud obtížné se upamatovat na pravdivé rčení, že zakázané ovoce nejvíce chutná. Není s podivem, že ilegální drogy jsou dnes pro mládež dostupnější, než regulované drogy. Problém, který patří řešit rodině, je přehozen na bedra státu, ten se však chová a vždy bude chovat jako slon v porcelánu.  Král je nahý, které dítě to řekne první?

9.     Proč nemohl stěžovatel jako opakovaně od roku 2000 ceněný sociálně prospěšný podnikatel nominovaný opakovaně do prestižní soutěže Ernst & Young (nominovala švýcarská nadace Schwab Foundation) Podnikatel roku v kategorii Sociálně prospěšný podnikatel po celé Evropě distribuovat neomamné (nekosmetické) masti z konopí ([32]), když již v roce 2008 po prvním turné Konopí je lék doložil ([33] )a legislativa byla na jeho straně včetně unijní a české judikatury, že není potřeba amputací končetin diabetiků (cca 10 tisíc ročně dle UZIS, tzn. cca 5 miliard ročně jen na veřejných a soukromých zdravotnických výdajích dle studie Diabetologického centra v Praze pouhý rok po amputaci a bez bolestného a dalších tragických následků pro celou rodinu ( [34]). Nehledě na množství vytvořených pracovních příležitostí pro zdravotně postižené a rozvoj venkova s pěstírnami na zahrádkách občanů v souladu s § 29 ZoNL a § 5, ods. 5 ZoNL od 20.5.2004 do 1.4.2013 bez povinnosti hlášení úřadům, čímž se stěžovatel bránil, právo dané zákonem mu však přiznáno nikdy Českou republikou nebylo. Stěžovatel doložil opakovaně důkazy nejen o hrubém porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech nejen Evropskému soudu pro lidská práva (7x) a Evropské komisi (2x) k opakovanému porušení čl. 34 Smlouvy o fungování EU a čl. 267, ods. 3 SFEU dnešní Lisabonské smlouvy ([35]). Necelého půl roku před první konfiskací 22.4.2009 v hotelu Diplomat na konferenci ministrů EU přitom byla otevřená bezbariérová škola pro dospělé Ateliér ALF, které byl stěžovatel autorem, budovatelem a ředitelem, uvedena mezi příklady dobré praxe EU za vysokou finanční efektivitu, aby ji pochopitelně čeští úředníci jako živoucí důkaz reformy terciárního vzdělávání od 30.8.2008 zlikvidovali a odstřihli od peněz na rekvalifikační programy, ač nejprve mluvili o povinnosti pětileté udržitelnosti projektů EU. Likvidace se úředníkům ÚP HMP povedla pouze částečně, i kdy utorské rekvalifikační programy v „soutěžích“ získávaly firmy vzniklé nedávno, či zcela nezkušené, hlavně však měli rovněž akreditovaný rekvalifikační program Ateliér ALF a na dostupnost pro znevýhodněné spoluobčany se přece hledět nemusí. Ateliér ALF,o.s. jako jeden ze spoluzakladatelů EKK měl všechna potřebná živnostenská oprávnění k jednání dle § 5,odst. 5 ZoNL a na pokusnictví živnostenský úřad žádná živnostenská oprávnění nevydával. Přesto nesměl stěžovatel masti a jiné produkty vyrábět, protože policie vše konfiskovala. Když stěžovatel s manželkou a odbornou společností Konopí je lék,o.s. zdanili první úrodu zkonfiskovaného konopí, přestože úředníci FU jsou školeni, že mají zdanit i peníze z trestné činnosti a tímto se nezabývat, úředníci FÚ odmítali konopí zdanit! 11.9.2014 v Olomouci při slavnostním otevření Edukativní konopné kliniky Sanitas Animae ([36]), která je již po negativních zkušenostech z Prahy a likvidaci EKK k druhému výročí od zahájení téměř všech oddělení EKK dne 11.9.2010 pouze virtuální vzdělávací klinikou pro členy výzkumu, se stěžovatel dozvěděl od majitele pronajaté restaurace k slavnostnímu zahájení, že jeho maminka je onou úřednicí FÚ, která měsíc nespala nevědouc jak naložit se zdaněním konopí stěžovatele a jeho manželky a Konopí je lék,o.s., kterou spolu s dalšími založili 14.7.2008 v Ospělově s adresou výzkumnické farmy 79855 Ospělov 6 registrovali u ČR dne 7.8.2008. Prý maminka obvolala celou republiku a nikdo nevěděl, jak poradit, měla bezesné noci. Nakonec FÚ v Ostravě vymyslel, že pokud je konopí zakázané, tak vlastně neexistuje a nemůže být  zdaněno a použili ustanovení § 37, odst. 2 starého občanském zákoníku, což je doloženo důkazem s odpovědí Finanční správy ([37]). Pokud se zpravodaj Soudu začte do archivu náhrady škod, nechť je ubezpečen, že jde jen o zlomeček škod. Ministru financí Andreji Babišovi se jistě ani tato drobná pohledávka líbit nebude. Brzy však zjistí, že mu ing. Miroslav Kalousek notně zavařil, protože byl v čas, kdy jej a další netečné „zákonodárce“ občané roky prosili o smilování a civilizované řešení, gestorem §§ 29 a 5,odst. 5 ZoNL. Uvedená ustanovení spadají pod ministerstvo zemědělství a Celní správu, tzn. ministerstvo financí. Pokud byl stěžovatel v Praze, policie si nikdy s ohledem na § 31,odst. 1 trestního zákoníku nedovolila na EKK zaútočit a zkonfiskovat majetky. Když ministryně zdravotnictví při předávání vládní ceny stěžovateli dne 4.12.2009 za www.konopijelek.cz obdržela od stěžovatele konopné produkty prvního odborného pracoviště EKK (Konopné apatyky královny koloběžky první), úředníci MZ na stěžovatele podali Národní protidrogové centrále trestní podnět. NPC, jak bylo Soudu doloženo, nechalo produkty (mast, tinktura, herba, extrakt z květu) změřit u Kriminalistického ústavu. Přestože extrakt obsahal přes 60 % THC, stěžovatele NPC neobvinila a jen o tomto učinila zápis na EKK, protože na NPC stěžovatel odmítal dojít a chtěl ,aby NPC viděla EKK zevnitř nejen očima tajného agenta jako 28.9.2009 ([38])při otevření Konopné apatyky královny koloběžky první.  mezi třemi nemocnými seniory dostávajícími právě konopí dne

10. Naopak neoznámený předpis č. 50/2013Sb s platností od 1.4.2013 měnící zcela kardinálně a bez opět raději bez notifikace (nyní) § 5, odst. 5 ZoNL ve spojení s vyhláškou č. 221/2013 Sb. notifikovanou pod č. 2013/288/CZ u Evropské komise v režimu pro katastrofy jako byla metanolová kauza (viz TRIS a zdůvodnění nouzového režimu údajnou obavou o zdraví občanů cyniky na MZ), se pokoušejí předkladatelé zákona č. 50/2013 Sb. díky extrémní a oprávněně kritizované ceně plevele v lékárně skrýt přes veřejné zdravotní pojištění bez jediné srovnávací studie daných genetik konopí pro léčebné použití a existence odrůdové knihy medicínských odrůd konopí. SUKL na zcela nekompetentní a občanům škodící aktivity s konopím a vytvořením agentury SAKL už údajně utratil z veřejných prostředků přes 100 milionů korun. SUKL jako nezákonný monopolista přitom nemá ani příbalové letáky, jak uvedl, takže naprosto nepoučení lékaři ani neví, jak konopí dávkovat, zpracovávat, nebo na které nemoci je odlišné složení vhodnější, což je teprve před námi, leč srovnávací výzkum a výzkum kauzální léčby je téměř celosvětově zakázán, protože konopí nejde patentovat a řada farmaceutických firem by byla ohrožena. To je skutečný zločin SUKLu na občanech a hazard s jejich zdravím a cílená sabotáž využití konopí v terapii! Současně vědomé krytí hulení bohatců pod rouškou zákona předloženého ke schválení „expertem“ kandidujícím na „drogového cara“ Evropské unie v roce 2014 MUDr. Pavlem Bémem, exprimátorem Prahy, bývalým ctěným kolegou stěžovatele, kterému nejen při otevření prvního odborného pracoviště EKK Konopné apatyky královny koloběžky první v Praze na Žižkove na sv. Václava dne 28.9.2009 důvěřoval (fotografie a reportáž utajuje týdeník Reflex). MUDr. Pavel Bém se pod přísahou zavála stěžovateli, že nejen mast k prevenci amputací končetin diabetiků prosadí v parlamentu, zákonem konopí do lékáren č. 50/2013 Sb. ji naopak zakázal zcela explicitně, když byl bez notifikace změněn § 5,odst. 5 ZoNL, na který stěžovatel odkazoval, leč Soud mu sdělil, že je to myšleno jinak, když současně neumí policie definovat,  ([39]). O to smutnější slepota pro všechny, že se tak děje v zemi, kdy výzkum započal. Současně „experti“ MZ vyhláškou zakázali neomamné genetiky konopí vhodné například na popáleniny, diabetes, autismus, epilepsii, některé typy onkologických onemocnění nebo zcela nově na srůst kostí, jak doložili nedávno vědci z Izraele ([40]),  a zákonem v Komisi neoznámených §§ 24a) a 24b) ZoNL dle zákona č. 50/2013 Sb. zakázali vyrábět omamné či neomamné produkty konopí s cíleným transportem léčiva v hlubokém rozporu s unijním právem (GB Pharmaceuticals-spray, Bedrocan-granulát) a všemi odbornými poznatky. Tito „experti“ vše kromě samičího květu konopí (s vysokým % kanabinoidu THC) označili za škodlivinu k likvidaci. Bylo doloženo již v prvním trestním řízení, že stěžovatel pracuje i s kořenem (viz Plinius, otoky). Dnes lze díky superkritické extrakci zpracovat pro terapii celou rostlinou najednou. Užitečné a terapeuticky využitelné jsou však nejen květy, ale i listy, okvětí, semena a kořen. I stonek je využitelný jako vysoce antiseptické vlákno a v budoucnu nám v této sféře zejména nanotechnologie doloží nečekaný prospěch. MZ ale povolení nevydává, protože si to nezákonně zákonem opětovně zakázalo a pěstovat může jen vítěz tendru SUKLu a jen květ na kouření! Přes 90% členů výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure nechce a ani není potřeba konopí kouřit ([41]), což neznamená, že v indikovaných případech nejde o efektivní metodu (např. těžký třas u PCH, záchvat migrény apod.), nebo si tak daný občan navykl a tento způsob mu vyhovuje a pomáhá, anebo na inhalátor (vaporizer) nemá  prostředky.  

11. Zůstaňme ještě chvíli u nezbytné osvěty, neboť na misce vah prospěchu a rizik, která jsou navíc dobře řešitelná, je poměr zhruba 97:3 ze sta občanů. Kromě tisícileté tradice léčby konopím jsou od roku 1950 známy první velké vědecké práce a  doložen široký pozitivní terapeutický efekt konopí ([42],[43],[44]). Od první poloviny 90 let 20 století umí vědci také díky Olomoučanu doc. RNDr. Ondřeji Lumíru Hanušovi, DrSc. (od roku 1991 Hebrejská univerzita v Jeruzalémě) tento širokospektrální terapeutický efekt vysvětlit a enormní exploze odborných teoretických studií je nepopiratelným faktem ([45]). Objevy olomouckých vědců od padesátých let do konce 20 století ([46]) tvoří páteř dnešní vědy o léčbě konopím, dnes nejobchodovanějším léčivu na trhu USA ([47]). Od devadesátých let 20 století ([48]) dokládají vědci pozitivní účinek látek v konopí (kanabinoidů) na léčbu určitých typů rakoviny, nejen léčbu paliativní, kde je terapie úspěšná, levná a velmi ojediněle šetrná ve více než 95% u všech typů (nejen) onkologických onemocnění. Konopí - díky tělu vlastnímu kanabinoidnímu systému (obratlovců) a jeho zcela zásadní roli v systémové regulaci života a zdraví - úspěšně léčí desítky nemocí ([49]) včetně masivně rozšířené cukrovky a cukrovky prvního typu kauzálně (přes 800 tisíc diabetiků jen v ČR, cca 10  % s diabetes I. typu). Současně je konopí jedním z nejbezpečnějších přírodních léčiv na světě ([50]). Připomeňme Soudu slova dohledatelná na YOU TUBE „odborného garanta“ zločineckého zákona č. 50/2013 Sb. profesora MUDr. Tomáše Zimy - dnešního „rektora“ Univerzity Karlovy na semináři pořádaného pod patronací proškoleného studenta 17.listopadu 1989 a tehdejšího ministra vnitra, Olomoučana MUDr. et. Mgr. Ivana Langera 8.4.2010 ve Sněmovně: „Konopí léčí kauzálně Alzheimerovu chorobu“ ([51]) Ne nadarmo začínalo trestní oznámení stěžovatele Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci jako předsedy odborné společnosti Konopí je lék,o.s. ze dne 24.8.2009 na prostějovského státního zástupce Mgr. Ivo Černíka a prostějovskou soudkyni svolující první konfiskaci výzkumnické farmy dne 18.8.2009 JUDr. Adélu Pluskalovou při znalostí judikatury ([52]) a neexistenci právní normy měření obsahu THC v konopí policií od 1.5.2004 dodnes a vědomí od 12.8.2009 o vedení Národní knihovnou a Vládou ČR oceněných stránek www.konopijelek.cz s CV stěžovatele vedené pod č.j. 1 VZN 731/2009 u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a č.j. 1 NZN 2616/2010 u Nejvyššího státního zastupitelství, „Svatý Alzhajmře, vévodo české země. Oroduj za mne, abych necítil nenávist a zlobu“ ([53]) - viz archiv korupce exekutivy na http://pavel-zeman.blogspot.cz/. V trestním podnětu byli jmenování také další aktéři zločinu útoku proti lidskosti dle § 401 trestního zákoníku, zejména pak dlouholetý chemik státní kasy, v roce 2004 předseda koaliční KDU-ČSL, leč „pouze“ předseda rozpočtového výboru a za vlád ODS ministr financí Ing. Miroslav Kalousek ([54]) s kouřovou PR kampaní „Lidovci proti drogám“ při nenotifikovaném schválení pěstování konopí do 100m2/osobu bez hlášení úřadům dle § 29 ZoNL s platností od 20.5.2004 ([55]). Viz usnesení Nejvyššího soudu k „drobné“ nezákonnosti jednání „nepodjaté“ prostějovské „soudkyně“ JUDr. Adély Pluskalové proti stěžovateli dne 17.4.2014 č.j.  6 Tdo 1493/2014 Dané usnesení Nejvyššího soudu se stěžovatel dozvěděl z médií ministra financí Andreje Babiše s titulkem „Duševně nemocný se hájil sám. Nepřípustné, rozhodl Nejvyšší soud!

12.  12 jich bylo. Ten nejstatečnější, nejobětavější a nejčestnější byl vyvolen, aby se stal symbolem zrady, podvodu a odpudivých nízkých mravních kvalit Člověka. Jen on měl sílu, aby nesl břímě, aby byl Život oslaven. Věděl předem, že bude trpět tisíciletí, že bude navždy proklínán a označován za nečistého. 20 století po jeho sebevraždě se stal symbolem pro přijetí Norimberských zákonů a největší viditelné války v dějinách lidstva.


VI
Kartel
důkazy kooperace tří pilířů Demokracie na páchání zločinů proti lidskosti

13.  
14. nnn
15. m
16.  

i přes příkaz ministra zdravotnictví z 6. června 2014 (č.j. MZDR 27796/2014-2/PRO
(2) Vláda nařízením stanoví, co se považuje za jedy ve smyslu § 283, 284 a 286 a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů.
(3) Vláda nařízením stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu § 285.[1] Rovněž pro kartel se „soudkyní“ JUDr.Markétou Písaříkovou z OS Praha 3, která nikdy nebyla soudkyní stěžovatele a účelově podala 4.9.2012 po první ústavní stížnosti a doložení argumentace stěžovatele o jeho netrestnosti skutku návrh na omezení právní způsobilosti stěžovatele a „soudní znalkyní“ MUDr. Janou Zmekovou, MUDr. Hanou Kučerovou a MUDr. Silvií Musilovou, které žádaly ochrannou léčbu stěžovatele se snahou zavřít stěžovatele do psychiatrického ústavu pro společnosti vysoce nebezpečné pěstování konopí a údajné bludy o justičním kartelu, jak až na jeden rok v ústavu s podáváním vysokých dávek antipsychotik žádal u Okresního soudu v Olomouci 12.1.2015 naprosto zkorumpovaný „soudní znalec“ prof. MUDr. Vladimír Hosák, PhD. z Univerzity Karlovy. Univerzity spojené nejen osobou „rektora“ prof. MUDr. Tomáše Zimy s nenotifikovaným zločineckým korupčním zákonem č. 50/2013 Sb., konopí do lékáren „expertů“ Karlovy univerzity
[8] Dne 3.9.2010 bylo zkonfiskováno opětovně na popud Okresního státního zastupitelství v Prostějově se souhlasem Okresního soudu v Prostějově cca 100 kg konopí k výzkumu a terapii. V obžalobě Okresního státního zastupitelství v Prostějově vedené pod č.j. 2 T 65/2011 u Okresního soudu v Prostějově a usnesení č.j. 2 Nt 1151/2014 Okresního soudu v Prostějově je však uvedeno opětovně pouze 10% zkonfiskovaného majetku, cca 10 kg konopí, viz trestní podnět Nejvyššímu státnímu zastupitelství z 6.9.2010 s dodatkem od odborné společnosti Konopí je lék,o.s. předaný NSZ pod č.j. 1NZN 2616/2010 dne 19.9.2010 k vyřízení Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově, viz  archiv na http://pavel-zeman.blogspot.cz/
[12] Současně s dodatkem http://onfam.eu/ zaslaným následně k přijetí zákona o odškodnění za polistopadové zločiny proti lidskosti, kdy smrt a mučení působící koktejl trojjedinného tyrana (a naděje) moci zákonodárné, výkonné a soudní neprovádí v řeči §§ 401, 149 a 150 trestního zákoníku jako za fašistů a bolševiků hromadně a nepořádá tak často veřejně orgie k demonstraci strachu jako např. při Czech Teku 2005, ale individuálně a administrativně za pomocí krasořečnění v médiích, razítka a „právních“ norem s alibistickým odkazem na právně nevymahatelnou Úmluvu od drogách, která však takové zločiny zakazuje již ve své preambuli! Judikatura Soudního dvora EU toto tvrzení potvrdila 16.12.2010 v bodu 36 rozsudku Josemans, než byl stěžovatel odsouzen pravomocně dne 9.3.2011 Krajským soudem v Brně, přestože stěžovatel odkazoval i na judikaturu českou ze dne 30.1.2008. V dubnu 2012 zasebevražděná Márie Brodské byla jako nositelka judikatury netrestnosti léčby konopím opětovně za léčbu konopím obžalována v roce 2011 a přes osvobození obecným soudem se státní zástupce v roce 2012 odvolal ke krajskému soudu… Stěžovatel byl v prvním řízení pravomocně odsouzen, aniž znal katastrofální text odvolání obžaloby (obecní soud pozapomněl zaslat) žádající 3 roky vězení pro stěžovatele. Tvrzení prokurátora v závěrečné řeči 26,10.2010, že obžalovaná manželka stěžovatele není pachatelem zločinu s trestem až 10 let nepodmíněně, ale obětí stěžovatele a byla již dosti potrestána tím, že se stěžovatelem sdílí společný život, má dále mnoho děsivých paralel. 26.10.2010 bylo prokurátoru a soudkyni obecního soudu doloženo svědeckou výpovědí do dubna 2011 zcela umučené Olgy Novotné, že konopí léčí nejen rakovinu! Úspěšnou terapii konopím na PCH dne 13.7.2010 doložila MUDr. Věra Kruková, na RS Mgr. Robert Nováček a dalších chorobách MUDr. Jana Budařová mimo sdělení obžalovaných i v závěrečné řeči! Viz You Tube: Konopí mění fyzikální zákony a slova prokutora Urválka z Prostějova ze dne 26.10.2010, Závěrečná řeč obžalované manželky stěžovatele zviklala přichystaný rozsudek soudkyně Urválkové vynesený proto až ráno 27.10.2010 k výsměchu data zrodu republiky. Soud doufejme stěžovateli promine tyty neuctivé paralely, leč dále doložené důkazy o „pochybení“ mluví jasnou řečí procesů s rozsudky ze šuplíku ve jménu vedoucí role KSČ, resp. NSDAP.
[29] Známá pražská skupina Adikťáci uvádi: http://konopijelek.blogspot.cz/2012/07/centrum-adiktologie.html  
[36] http://sanitasanimae.blogspot.cz/2015/04/fotografie-ze-slavnostniho-zahajeni.html
[42] Krejčí Z.: Antibiotický účinek Cannabis indica. Disertační práce. Masarykova univerzita Brno (1950)                        
[43] Krejčí Z.: Antibakteriální účinek Cannabis indica. Lékařské listy 7, 500 (1952).
[44] Konopí jako lék. Acta Universitatís Palackianae Olomucensis 6, 27-114 (1955)
[47] Cca 70 miliard dolarů ročně
[49] http://www.konopijelek.cz/ sekce Dokumenty a studie