OS v OlomouciOkresní soud v Olomouci     
Tř. Svobody 16,  771 38 Olomouc

Žalobce: Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Žalovaný: Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 5, 130 05 Praha 3,  Okresní soud v Prostějově, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov,  Okresní soud v Olomouci, Tř. Svobody 16,  771 38 Olomouc
       
Věc: Žaloba na poškození zákony garantovaných práv žalobce (důstojnosti, cti, dobrého jména, profesního uplatnění a majetku) mj. rovněž v důsledku nezákonného jednání žalovaných soudů naplněním § 191, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř. (Ten, kdo podá zjevně bezdůvodný návrh na zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, je povinen nahradit újmy, které vyšetřovanému, jeho zástupci, opatrovníkovi pro řízení a státu řízením vznikly) a mj. též  společenským ohrožením žalobce v budoucnu v důsledku nekontrolovaného zveřejnění a zpřístupnění zákonem chráněného lékařského tajemství - posudku soudního znalce.  

Skutkové okolnosti:
1.    Dne 15.11.2011 podala advokátka žalobce Dušana Dvořáka u Obvodního soudu pro Prahu 3 žalobu na zaměstnavatele. OS Praha 3 zavedl k žalobě spis 20 C 2/2012 a soudkyně OS Praha 3 JUDr. Markéta Písaříková nařídila soudní projednání sporu až téměř za rok po podání žaloby - na 2. 10. 2012, které je však bez odůvodnění zrušeno a dodnes není ustanoveno hlavní líčení.
2.    Dne 31.7. 2012 však OS Praha 3 bez jakéhokoliv zákonného oprávnění soudu vložil do spisu 20 C 2/ 2012 na stranu 44 (a navíc bez jakéhokoliv zdůvodnění) dokument z internetové stránky uvedený ten den na straně webu navíc pouze krajské – středomoravské olomoucké redakce iDnes, viz příloha – článek MF Dnes. Článek pojednával o údajné nepříčetnosti žalobce Dušana Dvořáka, kvůli které žalobce (OSZ v Prostějově Mgr. Ivo Černík ) u OS Prostějov (Mgr. Ilona Otrubová) dne 30.7.2011 stáhl žalobu na žalobce Dušana Dvořáka, kdy OSZ a OS Prostějov opakovaně neoprávněně kriminalizuje žalobce za nikdy neprokázanou nedovolenou výrobu drog kvůli opakovanému pěstování léčivého konopí na výzkumnické farmě v Ospělově u Olomouce. Žalobce Dušan Dvořák právo pěstovat léčivé konopí, užívat jej a realizovat výzkum léčivých účinků konopí hájí od roku 2012 u Evropské komise a Soudu pro lidská práva ve Štrasburku za masivní podpory odborné i laické veřejnosti a důkazů o zákonnosti svého počínaní a zločinů OSZ a OS Prostějov doložených i soudním znalcem. Nyní chce OS a OSZ Prostějov upřít žalobci u soudu doložit důkazy, neboť zná podrobně právní argumentaci včetně důkazů žalobce, který ji zveřejňuje na internetu k právní osvětě a snaží se jej osvobodit pod rouškou údajné nepříčetnosti.
3.    Dne 31.7. 2012 OS Praha 3 dokonce přímo na daném vytištěném dokumentu iDnes vloženém ve spisu OS Praha 3 vepsal a uvedl číslo spisové značky 2 T 65/2011 vedené u OS Prostějov ve věci stažené žaloby OSZ Prostějov, takže OS Praha 3 opakovaně vyvíjel nezákonnou činnost, která soudu nepříslušela a aktivně si (asi u OS nebo OSZ Prostějov) zjišťoval číslo trestního spisu! O ručním vepsání sp. zn. 2 T 65/2011 na vytištěné stránce iDnes není ve spisu u OS Praha 3 žádná zmínka zdůvodňující tento úkon stejně jako zdůvodnění níže uvedeného.
4.    Dne 1.8.2012 JUDr. Markéta Písaříkova z OS Praha 3 žádá písemně OS Prostějov pod sp. zn. 20 C 2/ 2012 – 46 o zaslání posudku soudního znalce na žalobce Dušana Dvořáka, což je rovněž v rozporu se zákonem!
5.    Dne 3.8.2012 Mgr. Ilona Otrubová z OS Prostějov zasílá bez jakéhokoliv zákonného oprávnění posudek soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka na žalobce Dušana Dvořáka na OS Praha 3 k civilnímu sporu (uveden na stranách 49 – 65 spisu 20 C 2/ 2012)!
6.    Ve spisu 20 C 2/ 2012 u OS Praha 3 je na straně 71-72 dokument ze dne 14.8.2012 podepsaný statutní zástupkyní žalobcem žalovaného zaměstnavatele Ateliér ALF,os. Naomi Zamazalovou adresovaný advokátovi majitelů objektu Edukativní konopné kliniky pronajatého Ateliér ALF,os. (Bořivojova 90, Praha 3), ve kterém je doloženo, že po odchodu žalobce na nemocenskou 27.6.2011 (pracujícího ve funkci ředitele Ateliér ALF, o.s. - ředitele Edukativní konopné kliniky) způsobili statutární zástupci Ateliér ALF,os. majitelům objektu škodu téměř půl milionu korun na nezaplaceném nájemném a službách (žalobci a jeho rodině způsobil zaměstnavatel Ateliér ALF,os. škody mnohonásobně vyšší, dnes je zaměstnavatel z objektu majiteli vystěhován „násilím“ a nemá sídlo a údajně – přes upozornění žalobce OS Praha 3 dne 18.8.2012 – ukončil svou činnost vystoupením statutárních zástupců z Ateliér ALF,os. (pravděpodobně září 2012). Ateliér ALF,os. tak po sobě zanechal několika milionové dluhy, což OS Praha 3 v žalobě žalobce vedené pod sp. zn. 18 NC 5655/2011 shledal zákonným jednáním i přes řadu důkazů žalobce, členů jeho rodiny, členů Ateliér ALF,o.s a majitelů objektu Edukativní konopné kliniky v průběhu roku 2012. Ateliér ALF byl na Bořivojově 90, Praha 3 v pronájmu za dobu „ředitelování“ žalobce bez jakékoliv škody od 16.7.2006, resp. po změně zřizovatele „školy“ od 1.5. 2009).
7.    Dne 28.8.2012 nahlíží u OS Praha 3 statutní zástupkyně žalovaného zaměstnavatele Ateliér ALF,os. Naomi Zamazalová do spisu 20 C 2/ 2012 a přestože je posudek soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka lékařským tajemstvím,  na straně 74 předmětného spisu je doklad a razítko Ateliér  ALF,os. o zaplacení 1.780,- Kč za okopírování části spisu včetně posudku soudního znalce (na účtence jsou uvedeny všechny okopírované strany), takže naprosto důvěrné lékařské materiály určené pouze pro OS Prostějov nezákonně jednající OS Praha 3 a OS Prostějov zpřístupnil bez jakékoliv kontroly s nakládáním dalším osobám včetně všech z toho vyplývajících rizik a škod!
8.    Dne 4.9.2012 JUDr. Markéta Písaříková z OS Praha 3 dává podnět OS Prostějov k zahájení řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům žalobce (!!!), viz 20 C 2/ 2012- 78  a bez udání důvodu ruší dlouhodobě naplánovaný termín soudního řízení 2.10.2012 ve věci žaloby žalobce vedené pod sp. zn. 20 C 2/2012!
9.    Dne 12.9.2012 OS Prostějov sděluje OS Praha 3 pod sp. zn. 0NC 1986/2012, že dal z podnětu OS Praha 3 podnět Okresnímu soudu v Olomouci, kde má žalobce trvalé bydliště, k zahájení řízení o omezení právní způsobilosti žalobce!
10.Dne 4.10. 2012 podává OS Praha 3 pod sp. zn. 20 C 2/2012-84 dotaz advokátce žalobce, zda trvá na žalobě na zaměstnavatele Ateliér ALF,o.s. vzhledem k „zdravotnímu stavu žalobce, vyplývajícího ze znaleckého posudku z oboru psychiatrie MUDr. Jiřího Bilíka ze dne 1.7.2012“ a současně advokátce žalobce oznamuje, že „byl zdejším soudem dán podnět k zahájení řízení o upravení způsobilosti k právním úkonům žalobce k Okresnímu soudu v Olomouci.“ Na dotaz advokátky, jak se dostal soud zákonným způsobem k posudku znalce soud odmítá odpovědět a odkazuje na spis 20 C 2/2012, kde však žádné odůvodnění není.  
11.OS Olomouc 12.10.2012 zahajuje řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům žalobce pod sp. zn. 39 Nc 1631/2012.
12.Přestože spis  39 Nc 1631/2012 u OS Olomouc obsahuje žádosti o informace neobsažené ve spisu (šíření posudku dalším osobám), dále pak protest předsedovi OS v Olomouci k nezastavení řízení, neboť v listinné podobě mimo jiné zadokumentován protest lékaře soudního znalce MUDr. Jiřího Bilíka z 28.10.2012 o zneužití jeho posudku na žalobce soudy, kterému byl posudek soudním znalcem na žalobce ke konkrétní „trestní kauze“ vedené u OS Prostějov pod sp. zn. 2 T 65/ 20111 dne 1.7.2012 vypracován a zaslán (OS Prostějov posudek obdržel 4.7.2012), dále spis obsahuje reference na žalobce od českých a zahraničních odborníků, primátora Olomouce, úřadu vlády, odborných společností, reference na žalobce od odborných spolupracovníků, ošetřujících lékařů, psychologů z listopadu 2012 o svévoli, nezákonnosti a absurditě soudního řízení 39 Nc 1631/2012 u OS Olomouc týkající se omezení způsobilosti žalobce k právním úkonům včetně vyjádření psychologů, u kterých žalobce na popud úřední absolvoval v roce 2012 psychodiagnostické testy, které žádné vymizení rozlišovacích a rozpoznávacích funkcí žalobce nepotvrdily, soudkyně OS v Olomouci Mgr. Šárka Kylarová nařizuje 3.12.2012 řízení o omezení způsobilosti k prvním úkonům na 10.1.2012.  

Čeho se žalobce domáhá:

1.    Uznání žaloby za právně přípustnou

2.    Vyvození právní odpovědnosti žalovaných OS Praha 3 a OS Prostějov

3.    Přiměřeného odškodnění i s ohledem na budoucí rizika zneužití posudku soudního znalce 

Dušan Dvořák