Karolina Peake jako pozdější předsedkyně skupiny pro zákon konopí do lékáren s doloženou trestnou činností ministryně pro boj s korupcí a la vrtěti psem
Obžaloba z podnětu ministryně Karoliny Peake etc. v zastoupení OSZ Praha 1 na Dušana Dvořáka stažena dne 30.7.2012 po 5 minutách hlavního líčení s povolením soudkyně OS Praha 1 doložit Dušanem Dvořákem závažnou trestnou činnosti Karoliny Peake a dalších „zákonodárců“, exekutivy a justice státní zástupkyni OSZ Praha 1, viz Pirátské noviny dne 30.7.2012 i se jmény soudkyně a státní zástupkyně http://www.piratskenoviny.cz/art/697061/ a následné sdělení soudkyni dle její výzvy před hlavním líčením, aby v koordinaci s OS Prostějov vybraly společně znalce MUDr. Jiřího Bilíka, který popřel způsobilost Dušana Dvořáka hájit ústavně garantovaná práva. Vážená paní JUDr. Dana Šindelářová, Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 14,  112 94 Praha 1
Zasláno emailem na osoud.pha1@osoud.pha1.justice.cz a poštou

Věc: Odpovědi na dotazy soudu ke sp.zn. 6 T 21/ 2012

Vážená paní soudkyně

Dovolte prosím, abych odpověděl na Vaše otázky ze dne 11.dubna 2012.
K otázce, zda se bude Dušan Dvořák chtít účastnit hlavního líčení ve věci trestného činu vydírání poslankyně Karoliny Peake a Dagmar Navrátilové osobně, anebo pouze v advokátním zastoupení, Dušan Dvořák soudu sděluje, že se chce v každém případě účastnit hlavního líčení osobně, bohužel Dušan Dvořák je nyní v důsledků jednání Karoliny Peake, Dagmar Navrátilové a dalších státem placených zločinců zcela zdravotně, sociálně, finančně a právně zdevastován a jak bylo soudu doloženo lékařem, není nyní schopen účastnit se hlavního líčení.
K ustanovení advokáta Dušan Dvořák laskavě prosí a žádá soud, aby v souladu s právem na spravedlivý proces soud svolil Dušanovi Dvořákovi vybrat si advokátního zástupce podle příslušné specializace advokáta a právní náročnosti dle argumentace žaloby na dosud nezodpovězené otázky a křivá svědectví poslankyně Karoliny Peake a Dagmar Navrátilové, které přes opakované žádosti do trestního spisu zodpovězeny nebyly, ač je to pro očištění jména Dušana Dvořáka, který na rozdíl od Karoliny Peake a Dagmar Navrátilové občany nezabíjí a nemrzačí, právě naopak, zcela zásadní.
Na níže a ve spisu uvedené závažné skutečnosti poslankyně Karolina Peake a Dagmar Navrátilová odmítaly Dušanu Dvořákovi několik měsíců sdělit, proč nekonají, co 10.ledna 2011 slíbily v přítomnosti ve spise uvedených svědků, z nich jeden již – rovněž s přispěním obou poslankyň - předčasně zemřel na rakovinu (Zbyněk Kopřiva), kolegyně Hana Skálová žije a její kontaktní údaje pro svědeckou výpověď jsou následující: telefon:  605 371 542, email: hankaska@gmail.com, narozena 27.9.1958, V pláni 531/5, Lhotka, Praha-Praha 4, 142 00.
Proto, jak je uvedeno ve spisu, poslankyním poslal Dušan Dvořák zaslal v lednu až květnu 2011 řadu upamatování, proseb a dalších důkazů a také desítky SMS včetně SMS z května 2011, které byly společně se zaslanými semeny konopí etc. označeny policii jako výhružné, aby své odpovědi doložily soudu, což se však dosud nestalo i přes urgence a žádosti Polici ČR a OSZ Praha 1 a Dušan Dvořák jako žalovaný neví, jakou kvalifikaci žádat po advokátovi k účinné obhajobě a očistě svého jména. V souladu s právem na spravedlivý proces Dušan Dvořák laskavě žádá soud položit žalobkyni Karolíně Peake a Dagmar Navrátilové dosud nezodpovězené otázky vedoucí k údajně trestnému jednání Dušana Dvořáka, aby, na základě odpovědí, mohl vybrat kvalifikovaného advokáta.

Otázky:
1.      Jaké konkrétní kroky Karolina Peake a Dagmar Navrátilová učinily k slíbenému okamžitému zastavení zločinů proti lidskosti páchaných na občanech ČR a zabránění škod na státním rozpočtu a ve věci žádané a slíbené urgentní aplikace paragrafu 31, odstavec 1 trestního zákoníku (přípustné riziko), naplnění paragrafu 2 zákona o policii (chránit životy a majetky občanů), paragrafu 5, odstavec 5 zákona o návykových látkách (získávání a zpracování konopí k účelům pokusnickým bez nutnosti povolení úřadů) a řady ustanovení zákona o zdraví lidu v souladu s judikátem Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp.zn. 3 Tdo 52/2008 (legalita a legitimita pěstování a zpracování konopí k alternativní léčbě) vůči lidem, kteří se léčí konopím, realizují vědecko-výzkumný projekt a spolupracují s vědci, pěstiteli a lékaři jako například ve výzkumu „Konopí je lék“ vedeném Dušanem Dvořákem a projednaného za účasti svědků 10.ledna 2011, kdy poslankyně Peake a Navrátilová slíbily jednat v řádu dnů (!) s ministrem spravedlnosti a ministrem vnitra a tito pak (nebo společně) s policejním prezidentem a nejvyšším státním zástupcem a v případě jejich nesouhlasu s výše uvedenou právní argumentaci podání ústavní stížnosti na brutální porušování zákonů státními orgány odpovědnými poslanci. Jak již bylo do spisu doloženo, Dagmar Navrátilová a celý Sociální výbor PS P ČR byl o zločinech proti lidskosti, enormních škodách na státním rozpočtu a dalším hrubém porušování zákonů bez zájmu výkonných a kontrolních státních institucí a strážců zákonnosti rovněž opakovaně informován a doloženy důkazy a v přítomnosti Dagmar Navrátilové byl tento podnět znovu projednán dne 6. dubna 2011, jak je doloženo i zápisem z jednání Sociálního výboru parlamentu. Právní argumentaci potvrdila 10.ledna 2011 právnička a tehdejší předsedkyně ústavněprávního výboru Karolina Peake jako srozumitelnou, jasnou, vážnou a důležitou, ale následně společně s Dagmar Navrátilovou odmítaly sdělovat, proč nekonají, k čemu se zavázaly, přestože znaly tragické důsledky.

2.      Jaké konkrétní slíbené kroky Karolina Peake a Dagmar Navrátilová učinily k zastavení rizika arbitráže a miliardových škod na státním rozpočtu České republiky žádaným jednáním s ministrem zdravotnictví ve věci dodnes neuskutečněné notifikace zákona o návykových látkách ve smyslu čl. 1 odst. 3,4 a 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti a zajištění právní účinnosti a platnosti českého zákona dle nadřazeného mezinárodního práva.

3.      Jaké konkrétní slíbené kroky učinila Dagmar Navrátilová k zabránění možná rovněž miliardových škod na státním rozpočtu a rozpočtu EU při slíbeném jednání s ministrem školství ve věci dodržování zásad hospodaření se státními prostředky při čerpání fondů EU a dodržování Nařízení Rady Evropského společenství 1260/1999 ze dne 21. června 1999 a 1083/2006 ze dne 11. července 2006, zejména pak články 57 a 98, tzv. pětiletá udržitelnost - demonstrováno na případu první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF s cenou příklad dobré praxe EU a důkazem příkladu reformy terciálního školství a Dagmar Navrátilová byla žádána pomoc při prosazení zákonného postupu a zabránění škod, což se zavázala učinit.

4.      Zda Karolina Peake a Dagmar Navrátilová při podání žaloby na Dušana Dvořáka doložily do trestního spisu zaslaná semena léčivého konopí jako předmět doličný proto, že se cítily semeny ohroženy a vydírány (žádáno zdůvodnění, jak se tímto cítily ohroženy a vydírány), nebo se cítily ohroženy a vydírány naopak jen SMS zaslanými v květnu s výhrůžkou Dušana Dvořáka, že poslankyně za jejich zcela vědomé páchané zločiny proti lidskosti a vědomé mrzačení lidí klidně zabije palicí (poznámka: palice je název pro samičí květ konopí, který nikomu nic neudělá), aby se „zastupitelkám  lidu“ v hlavě rozsvítilo, cítily stud, svědomí i závazek a rozpamatovaly se, že zabíjet, mrzačit, hanět, zneuctívat, okrádat a účelově a systémově kriminalizovat nevinné občany a vědecký výzkum se nemá a nesmí v demokratické zemi dít a je to v příkrém rozporu se zákony, mezinárodními úmluvami a ústavou a ony jako poslankyně asi myslely, že  jsou naprosto bohorovné a nebudou muset vysvětlovat soudu, proč v květnu 2011 křivě svědčily policii.

5.      Zda mohou Karolina Peake a Dagmar Navrátilová pod přísahou sdělit, zda je Dušan Dvořák a jeho kolegové opravdu – jak uvedly žalobkyně policii při podání žaloby - žádal a naléhal legalizovat léčivé konopí pro zdravotnický systém namísto dodržení svého slibu urgentně jednat s ministrem spravedlnosti a vnitra a zastavení páchaných zločinů proti lidskosti a škod na státním rozpočtu s apelací a prosbami poslancům od tisícovek občanů od roku 2008. (Svědci mohou pod přísahou sdělit, že Dušan Dvořák nežádal uskutečnit žádné legislativně náročné kroky k zajištění obchodní činnosti s léčivým konopím pro zdravotnický systém  - v žalobě uváděná forma legalizace, kterou se nyní dovozem marihuany z Holandska snaží v parlamentu legislativně naplnit a srovnat tak ceny marihuany od drogové mafie s cenami mafie farmaceutické a navrhovanou cenou gramu konopného květu 8 Euro (!), což je skutečný zločin na národním hospodářství a nemocných občanech).

S díky a pozdravem

V Olomouci dne 23.dubna 2012


Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc