ROK 2015: Kdo a proč dal návrh na omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka?Níže uvedená žádost o informace soudu v Praze určená pro ústavní soud je uvozena citacemi soudního znalce a primáře pro ochrannou léčbu z PN Bohnice v Praze MUDr. Jiřího Švarce z května 2015 posuzujícího duševní zdraví Dušana Dvořáka v období od ledna do května 2015, který vyloučil právní nezpůsobilost Dušana Dvořáka v letech 2008 - 2015.

V roce 2012 Dušan Dvořák doložil ústavnímu soudu z evropského a unijního práva naprosto neprůstřelnou právní argumentaci, viz http://europe-cannabis.eu/   - anglicky pro Soudní dvůr EU a Evropský soud pro lidská práva, viz - http://cannainsider.eu/, se kterou se ústavní soud vůbec, natož řádně nevyrovnal a žádné porušení mezinárodních závazků a Listiny neshledal, přestože byly doloženy lékaři i soudním znalcem v důkazních přílohách ve spisu zločiny proti lidskosti spáchané státními orgány.

Následovala zpřísňující změna legislativy (nepřiznaná ústavním soudem) a současně návrh na omezení právní způsobilosti Dušana Dvořáka justicí, a to na základě (nezákonně získaného, viz níže) soudněznaleckého posudku z trestního řízení soudkyní civilního soudu v Praze, která nebyla nikdy soudkyní Dušana Dvořáka v žádném řízení, a to přes protesty emeritních rektorů Univerzity Palackého a dalších a dalších včetně soudního znalce, MUDr. Jiřího Bilíka, jehož posudek justice prostřednictvím dané soudkyně JUDr. Markéty Písaříkové zneužila (ukončeno pro nesmyslnost2013, náklady a škody neuhrazeny). Následoval (2014) pokus hospitalizovat Dušana Dvořáka v psychiatrickém ústavu, když se české soudy a evropský soud nikdy neuměly vypořádat s právní argumentací Dušana Dvořáka (ukončeno pro nesmyslnost v roce 2015 na základě posudku MUDr. Jiřího Švarce)


MUDr. Jiří Švarc, PhD., posudek č. 750 a protokol z veřejného jednání ze dne 14.května 2015 u OS v Olomouc č.j. 5 Nt 120/2014:
1.    Alibistické („kolegiální“) závěry o duševní poruše (Dušana Dvořáka) a z toho plynoucí nepříčetnosti a následná psychaitrizace jsou pro justici jednodušší, než prokazovat protiprávnost pěstování konopí člověku, který je za jeho oprávněnost ochoten tvrdošíjně a sofistikovaně bojovat
2.    Nejde (u Dušana Dvořáka) o bludné nebezpečné myšlení, spiritualita není bludem.
3.    Žádný ze znalců se nezabýval duševním stavem (Dušana Dvořáka) v době skutku, za která je viněn (2008-2012). Tak jak jsem řekl, já bych to neposuzoval jako jednání, které snižuje trestní odpovědnost (tzn. právní způsobilosti Dušana Dvořáka se soudit a vymáhat náhrady škod)!

Obvodní soud pro Prahu 3

Věc: žádost o informace dle zákona o informací 

Sdělte prosím jména soudců OS Praha 3 řešících žaloby  
1.    20C 2/2012
2.    20C 178/2011
3.    18Nc 5656/2011
 
Děkujeme Vám a jsme s pozdravem 

 V Ospělově dne 11.7.2015 

Dušan a Radomíra Dvořákovi, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
jak žalobci 20 C 178/2011 a 20 C 2/2012
a spolužalobci 18 NC 5655/2011

Dana Valehrachová
správa soudu
Obvodní soud pro Prahu 3
Jagellonská 5, 130 05 Praha 3
tel.221 477 413
e-mail: dvalehrachova@osoud.pha3.justice.cz

Příloha: přípis z 24.2.2015 sp.zn. 53Si 38/2015 (odpověď)
Obvodní soud pro Prahu 3
Spisová značka: 53 Si 38/2015
V Praze dne 24.02.2015

Vec: odpověď na žádost dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vážená paní, vážený pane,
k Vaší žádosti doručené soudu dne 24.2.2015 sděluji následující: 

Pokud jde o první část Vašeho dotazu, která se vztahuje k případné právní přípustnosti sloučení žalob a sdělování zákonných lhůt k obnovení řízení, odkazuji na § 2 odst. 4 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kdy povinnost poskytovat informace se netýká dotazu na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

Pokud jde o druhou část Vašeho dotazu, která se týká „data posledního právního úkonu pravomocného ukončení řízení“, pak sděluji, že řízení ve věci 

-20C 2/2012 bylo ukončeno usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 22. května 2013, c.j. 20C 2/2012-170, které nabylo právní moci dne 27. května 2013, jeho obsahem je schválení smíru mezi účastníky 

-20C 178/2011 bylo ukončeno usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 31. července 2013 c.j. 20C 178/2011-150, které nabylo právní moci dne 1. srpna 2013, jeho obsahem je schválení smíru mezi účastníky 

-18Nc 5656/2011 bylo ukončeno usnesením Metského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2012, c.j. 21Co 531/2012-90, které nabylo právní moci dne 2.1.2013, jeho obsahem je zrušení usnesení soudu I. stupně a zastavení řízení na základe zpětvzetí žaloby 

Sdělením výše uvedených informací považujeme Vaši žádost dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podanou dne 24.2.2015, za zcela vyřízenou. 

S pozdravem
Dana Valehrachová
správa soudu
Obvodního soudu pro Prahu 3
Obvodní soud pro Prahu 3

Věc: žádost o informace dle zákona o informací
 Vážený pane předsedo soudu

S ohledem na nové skutečnosti získané o žalovaném od policie z minulého týdne a dále od OS pro Prahu 3 a dále od soudního exekutora  (viz níže) nám jako žalobcům v pravomocně ukončených řízeních  u vašeho soudu pod sp.zn. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011 a 20 C 2/2012 proti žalovanému Ateliér ALF,o.s., sdělte prosím, zda ještě existuje zákonná lhůta pro obnovné řízení sp. zn. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011 a 20 C 2/2012, kdy jsme se s žalovaným dohodli na znění rozsudku a popisu a výši nám vzniklých škod a chceme toto uvést v petitu a zda by bylo právně přípustné, když jsme se s ohledem na ekonomii s žalovaným dohodli na možnosti sloučení všech tří žalob s žalovaným do jednoho společného řízení o nezákonné výpovědi z pracovního poměru a vzniklých škodách nám a dalšímu spoluzřizovateli Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, Praha 3, kterým je v řízení sp.zn. 18 NC 5655/2011 společnost Art Language Factory, o.s., IČ: 227 24 303, poštovní adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc zastoupená předsedkyní Janou Dvořákovou bytem tamtéž.   

V případě, že tyto informace nespadají do zákona o svobodném přístupu k informace, nám prosím sdělte datum, kdy byl v daných řízeních 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011 a 20 C 2/2012 proveden poslední právní úkon pravomocného ukončení řízení.

Novými skutečnostmi od OS Praha 3 jsou: řízení sp.zn. 23 C 136/2013, žalovaný Ateliér ALF,o.s., žalobce Pražská plynárenská o 138.607,- Kč s příslušenstvím.

Novými skutečnosti od OS Praha 3 jsou sp. zn. 21 C 317/2013 ve spojení s žalovaným uhrazenou exekucí 134 EX 20124/14-022: žalovaný Ateliér ALF,o.s., žalobce Generali Pojišťovna, s exekučnímu náklady uhrazeno žalovaným celkem 15.387,52 Kč

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem 

 V Olomouci dne 24.2.2015
Dušan a Radomíra Dvořákovi, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
jak žalobci 20 C 178/2011 a 20 C 2/2012
a spolužalobci 18 NC 5655/2011